Την ανάγκη σύστασης επεσήμανε η υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, στη διάρκεια του φόρουμ «Βιομηχανία Ναυπηγοεπισκευή και Ανάπτυξη»

Συστήνεται Ειδική Γραμματεία Ναυπηγικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας

  • Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, 2016 - 06:11

Τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ναυπηγικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ανακοίνωσε η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη.

Κατά την ομιλία της στο φόρουμ με θέμα «Βιομηχανία, Ναυπηγοεπισκευή και Ανάπτυξη», η κ. Τζάκρη σημείωσε, πως η Ειδική Γραμματεία θα λειτουργήσει ως διακριτή οργανική μονάδας για την εκπόνηση ενιαίας στρατηγικής και ειδικών πολιτικών για την ενίσχυση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας και την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας στους τομείς που σχετίζονται με τη θάλασσα.

Η σύσταση της Ειδικής Γραμματείας, ως ενιαίου διοικητικού μηχανισμού χάραξης και υλοποίησης πολιτικής κρίθηκε αναγκαία, καθώς για την επίλυση των χρόνιων ζητημάτων που ταλανίζουν το ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο απαιτείται η συνεργασία και η εμπλοκή μεγάλου αριθμού Υπουργείων.

Οι αρμοδιότητές της Ειδικής Γραμματείας Ναυπηγικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας κατ’ αρχήν αφορούν:

α) Τη μελέτη και καταγραφή της κατάστασης των κλάδων αυτών.

β) Τη διαμόρφωση και κωδικοποίηση του εθνικού και νομοθετικού πλαισίου.

γ) Την καταγραφή της διεθνούς νομοθεσίας και εμπειρίας.

δ) Τη διερεύνηση δυνατοτήτων επανεκκίνησης των κλάδων και σύνδεσής τους με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες.

ε) Την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου για την αναδιάρθρωση και ανάπτυξή τους και τη χάραξη του επιχειρησιακού σχεδίου δράσεων και πρωτοβουλιών.

στ) Την εισήγηση της θέσπισης χρηματοδοτικών εργαλείων και κινήτρων.

ζ) Το συντονισμό και την υλοποίηση των πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη του κλάδου.

η) Την υποδοχή και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και την παρακολούθηση της έγκρισης και της προόδου υλοποίησής τους καθώς και

θ) Την υποστήριξη των διαδικασιών και την έκδοση των αδειών ή άλλων εγκρίσεων λειτουργίας δραστηριοτήτων ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.

 

Δρομολογείται η διαδικασία δημιουργίας του Ελληνικού Ναυτιλιακού Cluster

Επίσης η κ. Τζάκρη ανακοίνωσε τη συγκρότηση Ομάδας Πρωτοβουλίας, από εκπροσώπους επιχειρήσεων, φορέων, ιδρυμάτων και επαγγελματικών οργανώσεων των κυρίων κλάδων της ναυτιλιακής δραστηριότητας, για τη δρομολόγηση της διαδικασίας δημιουργίας του Ελληνικού Ναυτιλιακού Cluster, με άξονα τη Μεταποιητική και συναφή δραστηριότητα. Δηλαδή μιας Συστάδας Επιχειρήσεων θαλάσσιων δραστηριοτήτων, πανελλαδικής εμβέλειας.

Η Ομάδα  αυτή θα τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και την ευθύνη λειτουργίας της θα έχει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ). Η διαδικασία συγκρότησης της Ομάδας Πρωτοβουλίας κρίθηκε σκόπιμη και αποτελεσματική, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία.

Τα πλεονεκτήματα από την συμμετοχή των επιχειρήσεων και φορέων στο Ελληνικό Ναυτιλιακό Cluster Μεταποιητικών και άλλων επιχειρήσεων, είναι καθοριστικής σημασίας, γιατί μεταξύ άλλων διασφαλίζουν:

- Σημαντική τοπική αγορά για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και μια υψηλή συγκέντρωση των επιχειρήσεων, που δημιουργούν μια διευρυμένη αγορά και ως εκ τούτου περισσότερες ευκαιρίες για την προσέγγιση μεγαλύτερου αριθμού πελατών.

- Μειωμένα κόστη μεταφορών και πιο απλές αλυσίδες ανεφοδιασμού.

- Ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους.

- Υψηλότερο βαθμό εξειδίκευσης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

- Πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον που παρέχει καλύτερα κίνητρα ανάπτυξης σε επιχειρήσεις, φορείς, άτομα, κλπ.

- Ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των μελών του cluster, καθώς η εγγύτητα αυξάνει την εμπιστοσύνη μεταξύ των επιχειρήσεων και διευκολύνει την επικοινωνία.

- Συγκέντρωση των επιχειρήσεων με δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, κάτι που δημιουργεί πέρα από τις οικονομίες συγκέντρωσης και μια δεξαμενή ανθρωπίνων πόρων με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα του cluster.

- Ευκολότερη ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας και καινοτομιών.

- Ευνοϊκό περιβάλλον για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων και περισσότερες ευκαιρίες για υπάρχουσες ΜΜΕ.

- Επέκταση των αγορών των επιχειρήσεων στον εθνικό και κυρίως στον διεθνή χώρο.

Οι εν δυνάμει συμμέτοχοι του Ελληνικού Ναυτιλιακού Cluster είναι οι κύριοι κλάδοι της ναυτιλιακής δραστηριότητας και οι αντίστοιχοι φορείς, καθώς και οι υποστηρικτικοί φορείς και οι ενσωματούμενες δραστηριότητες.

 

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας»

H Υφυπουργός, ανακοίνωσε επίσης και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας», το οποίο επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών. Το πρόγραμμα θα προταθεί στην επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠ.ΑΝ.Ε.Κ.), προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας.

Η κ. Τζάκρη ανέφερε πως «οι ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν για τα συνεργατικά σχήματα επιχειρήσεων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο πρόγραμμα, περιλαμβάνουν κοινές δράσεις που παράγουν νέα προϊόντα –υπηρεσίες, ενισχύουν την εξωστρέφεια και δημιουργούν μεγάλες οικονομίες κλίμακας για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις».

 

Δράσεις του ΕΒΕΠ για ανάπτυξη του κλάδου

Με αφορμή το αναπτυξιακό φόρουμ, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού  Επιμελητηρίου Πειραιώς,  Β.  Κορκίδης, παρουσίασε τις δράσεις του Επιμελητηρίου για την οικονομική ανάπτυξη της εμπορικής, βιομηχανικής, ναυπηγοεπισκευαστικής, εφοδιαστικής και κάθε λιμενικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

Όπως σημείωσε ο κ. Κορκίδης, προσπαθώντας να συμβάλλει αποτελεσματικά σε αυτή την κατεύθυνση, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο  Πειραιώς, αναλαμβάνει συνεχώς σχετικές  πρωτοβουλίες, δρομολογώντας μία σειρά αντίστοιχων ενεργειών, μεταξύ άλλων:

➢Tη δημιουργία ενός νέου, εξειδικευμένου Τμήματος στο Επιμελητήριο για τις ναυτιλιακές εργασίες και την αναβίωση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, λόγω και της ιδιαιτερότητάς του να εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό 814 επιχειρήσεων, επικουρικών στην ελληνική ακτοπλοΐα και ποντοπόρο ναυτιλία.

➢Την καθιέρωση της Επισκευαστικής Ζώνης του Περάματος σε εξειδικευμένο  Κέντρο μετατροπής και επισκευής πλοίων, που μεταφέρουν φυσικό αέριο, καθώς και εγκατάστασης συστημάτων LNG, ως καύσιμο πρόωσης των πλοίων.

➢Την  προώθηση της πρωτοβουλίας, που κατέληξε σε Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη σύσταση ομάδας εργασίας, που θα συμπληρώσει και θα αναμορφώσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών ναυπήγησης, επισκευής και συντήρησης πλοίων, προετοιμάζοντας παράλληλα τη σύσταση αντίστοιχης Ειδικής Γραμματείας.

➢Το συντονισμό των προσπαθειών για τη δημιουργία ενός μεγάλου ναυτιλιακού

Cluster, στο πλαίσιο και της τριμερούς συνεργασίας μας με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

➢Την ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της υπηρεσίας έκδοσης αδειών επισκευής πλοίων, σε συνδυασμό με το αίτημα άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας από το Ε.Β.Ε.Π.

 

 

Ετικέτες: 

Σχόλια

Συνανίδης Γεώργιος Παρ, 14 Οκτ. 2016 - 0:37

Αντί να προταθούν υγιείς λύσεις και το κράτος να συνδράμει κατά το μερίδιο που του αναλογεί , όχι κεφαλαιουχικά ή σαν πελάτης , αλλά σαν θεσμός που αδειοδοτεί και εποπτεύει τις δραστηριότητες, εδώ ακούμε για δημιουργία Γενικής Γραμματείας Ελληνικών Ναυπηγίων και φορέα ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων . Για ναυπηγεία που δεν δουλεύουν ! Άκου σαχλαμάρες. ΥΣ Νέες προσλήψεις μυρίζουν.