Κατάργηση της επιτροπής ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

  • Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου, 2016 - 06:22
  • /   Eνημέρωση: 20 Δεκ. 2016 - 22:00

Νέα δεδομένα σε ότι αφορά στον έλεγχο του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, προέκυψαν μετά την ψήφιση της τροπολογίας του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, με την οποία ακυρώνεται το προηγούμενο καθεστώς εποπτείας, που ίσχυε βάσει του νόμου που αφορούσε στη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος της Σαντορίνης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, κατέθεσε τροπολογία, η οποία συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο «Εθνικός μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)» του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η οποία φορούσε σε μεταβολή των όσων ισχύουν σχετικά με τον έλεγχο της μονάδας υγείας της Σαντορίνης.

Συγκεκριμένα, καταργείται η επιτροπή ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, η οποία έλεγχε τη συμμόρφωση του Νοσοκομείου με τις συνθήκες λειτουργίας του.

Όπως οριζόταν στο νόμο 4368/2016 σχετικά με την λειτουργία του Γ.Ν. Θήρας και συγκεκριμένα στο άρθρο 65 αναφερόταν ότι «1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της νοσηλευτικής μονάδας του Γ.Ν. Θήρας ασκείται από τον Υπουργό Υγείας και περιλαμβάνει: α) τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας, β) το διοικητικό και οικονομικό έλεγχο, γ) τον τρόπο άσκησης του ιατρικού και νοσηλευτικού έργου του ιδρύματος, δ) την ορθή εφαρμογή της ειδικής προγραμματικής σύμβασης της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του παρόντος νόμου.

Για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου, συγκροτείται στο Υπουργείο Υγείας, με απόφαση του Υπουργού, η οποία καθορίζει τη σύνθεσή της και το αντικείμενο ελέγχου, Επιτροπή Ελέγχου του Γ.Ν. Θήρας, η οποία θα επισκέπτεται το Γ.Ν. Θήρας, τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος, προκειμένου να ελέγχει τη συμμόρφωση Η έκθεση της Επιτροπής, υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Η Επιτροπή συνέρχεται και λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί συλλογικών οργάνων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εκδίδεται, ετησίως, βεβαίωση καλής λειτουργίας του Νοσοκομείου και των εργαστηρίων του, κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου της ανωτέρω Επιτροπής».

Με την νέα τροπολογία που κατατέθηκε καταργούνται τα ανωτέρω και συγκεκριμένα, όπως ακριβώς αναφέρεται «Η κατάργηση του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4368/2016 (Α΄21), κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι για κανένα δημόσιο Νοσοκομείο, όπως είναι και το Νοσοκομείο Θήρας, ανεξαρτήτως από την εποπτεία του από την Α.Ε.Μ.Υ.  Α.Ε., δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ορθής λειτουργίας. Στο πλαίσιο λοιπόν της εποπτείας από την Α.Ε.Μ.Υ. και το υπουργείο Υγείας θα ασκείται, όπως επισημαίνεται, ο απαραίτητος έλεγχος λειτουργίας του».