Ανοίγει το Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για τον τομέα της υγείας, με 37 θέσεις να προκηρύσσονται και για νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας στις Κυκλάδες

Προσωρινή «ένεση» στην υγεία

  • Τετάρτη, 2 Αυγούστου, 2017 - 06:14
  • /   Eνημέρωση: 2 Αυγ. 2017 - 21:00

Στελεχώνονται οι δομές υγείας, μεταξύ άλλων, και των Κυκλάδων, με την έναρξη του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που αφορά σε κάλυψη 1.135 θέσεων στον τομέα της Υγείας από μακροχρόνια άνεργους.

Ξεκινά από την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017 και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 η υποβολή αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή τους για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών στο «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 Α’205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των ομάδων ανέργων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, με προτεραιότητα στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μακροχρόνια ανέργους και στους ανέργους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ειδικότερα, το ανωτέρω Πρόγραμμα αποσκοπεί:

·         στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,

·         στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

·         στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών,

·         στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών των φορέων Υγείας,

·         στηνβελτίωση των υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας,

·         στην αναβάθμιση των προσόντων των ανέργων,

·         στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό  10/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης σε αυτήν (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Λόγω τεχνικού προβλήματος, οι αιτήσεις για συμμετοχή στο «Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4430/2016 Α’205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», θα γίνονται δεκτές στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, από την Πέμπτη 3-8-2017 και ώρα 08.00, αντί την Τρίτη 1 Αυγούστου και ώρα 12.00, όπως αρχικώς είχε ανακοινωθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης, σε μία έως τρεις Υπηρεσίες Τοποθέτησης στο σύνολο των Φορέων Υποδοχής.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ  μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (21/08/2017).

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Κριτήρια κατάταξης

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

1. Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

2. Μακροχρόνια άνεργοι.

3. Ευπαθείς ομάδες ανέργων.

4. Εγγραφή στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

5. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

6. Ηλικία.

7. Αριθμός ανήλικων τέκνων.

8. Ύπαρξη προστατευόμενου/νων τέκνου/νων ΑμεΑ (ανήλικων ή/ και ενήλικων) 67% και άνω.

9. Εντοπιότητα.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Οι θέσεις στις Κυκλάδες

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις δομές υγείας των Κυκλάδων, προκηρύσσονται 37 θέσεις.

Σε ό,τι αφορά στο Γενικό Νοσοκομείο της Σύρου, προκηρύσσονται θέσεις Διοικητικών Γραμματέων, Νοσηλευτών, Βοηθών Νοσληευτών, Λογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τενχικών Ειδικότητας Ψυκτικών, Διοικητικών Γραμματέων, Τηλεφωνητών, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών καθώς και βοηθητικού προσωπικού ειδικότητας γενικών καθηκόντων.

Για το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου, προκηρύσσονται θέσεις Οδηγών, Λογιστών, Φυσικοθεραπευτών, Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτών, Βοηθών Νοσηλευτών, Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων, Εργατών και προσωπικού καθαριότητας.

Στο Κέντρο Υγείας Ίου, προκηρύσσονται θέσεις Βοηθών Νοσηλευτών, στο Κ.Υ. Πάρου θέσεις Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων και Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, στο Κ.Υ. Άνδρου θέσεις βοηθητικού προσωπικού και Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, ενώ στο Κ.Υ. Μυκόνου θέσεις βοηθητικού προσωπικού ειδικότητας γενικών καθηκόντων.

Για το Κέντρο Υγείας Τήνου προκηρύσσονται θέσεις Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, δύο θέσεις χειριστών ιατρικών συσκευών, καθώς και βοηθητικού προσωπικού γενικών καθηκόντων.

 

Ετικέτες: