Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

AΠOKENTPΩMENH

ΔIOIKHΣH AIΓAIOY

ΓENIKH Δ/NΣH ΔAΣΩN

& AΓPOTIKΩN YΠOΘEΣEΩN

Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων

Πληροφορίες:

Ε. Αγναντοπούλου

Tηλέφωνο: 22810- 85509-82281

Fax: 22810 - 81651

Eρμούπολη, 22/12/2017

Aριθμός Πρωτοκόλλου: 82159

ANAKOINΩΣH - ΠEPIΛHΨH

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως του Νικολάου Τυράσκη, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκταση εμβαδού 16.010,50 τ.μ., που κείται στη θέση «Αχλάδες του Αγ. Δημητρίου» της Τοπικής Κοινότητας Ιουλίδας, Δημοτικής Ενότητας Κέας, του Δήμου Κέας, της Περιφερειακής Ενότητας Κέας - Κύθνου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του N. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 34. του Ν. 4280/2014, ως εξής:

Χαρακτηρίζουμε την εν λόγω έκταση ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6α και 6γ, του άρθ. 3 του Ν.998/79, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ.4 του αρθ.32 του Ν.4280/14 (ΦΕΚ-159Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Τα άτομα δασικής βλάστησης, όπου και όπως αυτά εμφανίζονται, προστατεύονται απόλυτα με τις ΔΑΔ 01/2010 και 08/2008 κατά συνέπεια απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση επ’ αυτών χωρίς την άδειά μας.

Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπράγματων δικαιωμάτων καθώς με αυτή δεν θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών.

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159 Α), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, 1ης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Νομού Κυκλαδων με έδρα την Ερμούπολη, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και της κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην με αριθμ. 117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473Β’/23-12-2014)

H ΑΝ. Δ/ΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
4802