Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής Αντώνιο Μιχάλοβιτς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Μαρίνου Καταγά (ΑΜ ΔΣΑ 36991), επιδόθηκε στις 4-3-2019 με την υπ’αρ. 3152 δ’ έκθεσή μου, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, για τον πρώην κάτοικο Ν. Αφρικής και ήδη αγνώστου διαμονής εναγόμενο Αντώνιο Μιχάλοβιτς του Δημητρίου και της Αναστασίας, επικυρωμένο αντίγραφο της από 21-2-2019 και με αρ. κατ. 126/25-2-2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου, Αγωγής του Κωνσταντίνου Καταγά του Ιωάννη, κατοίκου Σύρου, κατά του ως άνω εναγόμενου, με την οποία αξιώνει αποζημίωση ποσού € 55.300,50 ως αποζημίωση για την υπέρ αυτού κατάπτωση ποινικής ρήτρας σε προσύμφωνο αγοραπωλησίας ακινήτου με αρραβώνα κλπ. (προθεσμία κατάθεσης προτάσεων 100 ημέρες, προθεσμία κατάθεσης προσθήκης-αντίκρουσης 15 ημέρες δυνάμει των άρθρων 237 § 1 και 2 και 238 § 1 ΚΠολΔ) Καλείται δε ο εναγόμενος να παραστεί κατά τις αναφερόμενες σε αυτήν διαδικαστικές πράξεις καθώς και κατά την ένορκη εξέταση μαρτύρων που θα γίνει την Παρασκευή 28-6-2019 και ώρα 10:00 πμ και 10:15 πμ στο Ειρηνοδικείο Ερμούπολης.

Σύρος , 4-3-2019

Η Δικ. Επιμελήτρια

Εφετείου Αιγαίου

Αικ. Μ. Δουράτσου

Αριθμός Φύλλου: 
5082