Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας δήλωσης ορθών στοιχείων ακινήτων

  • Πέμπτη, 6 Ιουνίου, 2019 - 12:05
  • /   Eνημέρωση: 11 Ιουν. 2019 - 11:41
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου με την με αριθ. 97/2019 απόφασή του με θέμα: «Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας δήλωσης ορθών στοιχείων ακινήτων για την καταβολή των ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας», ενέκρινε ομόφωνα: Α. Τη χορήγηση εκ νέου προθεσμίας έξι (6) μηνών, οικειοθελούς δήλωσης των ορθών στοιχείων της επιφάνειας των ακινήτων με την προσκόμιση στις υπηρεσίες του Δήμου Μήλου των απαραίτητων εγγράφων για τη διαπίστωση αυτή (συμβόλαιο, οικοδομική άδεια κλπ). Β. Τη διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων (τετραγωνικά μέτρα) χωρίς την επιβολή προστίμων, με αναδρομική χρέωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά στοιχεία του ακινήτου. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η χρέωση των επιπλέον τετραγωνικών μέτρων θα έχει αναδρομική ισχύ και θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Παράταση στην παραπάνω προθεσμία μπορεί να δοθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω απόφασης μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ 9ΗΨ1ΩΚΩ-Κ41.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5141