Όλα τα ονόματα που έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν τη σχολή προπονητών που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο

Ο πίνακας των υποψηφίων

Ανακοινώθηκαν  οι προσωρινοί πίνακες εισακτέων και απορριπτέων της σχολής προπονητών Καλαθοσφαίρισης που θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων.

Οι απορριπτέοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την αιτιολογία της απόρριψης τους, επικοινωνώντας με το τμήμα προπονητών και εκπαιδευτών αθλημάτων και τις γραμματείες των σχολών στα τηλέφωνα: 2131316050, 6062 και 6073.

Οι απορριπτέοι έχουν δικαίωμα ένστασης έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Η σχετική ανακοίνωση:

Οι ενστάσεις υποβάλλονται είτε με φαξ στο 2131316981 , είτε ταχυδρομικά στη Ταχ. Δ/νση: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ανδρέα Παπανδρέου 37, τκ 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ.

Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ΄ Κατηγορίας, στην 2η συνεδρίαση Δευτέρα, 28/01/2019, λαμβάνοντας υπόψη:

α) το άρθ. 6 της υπ΄αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/18019/10279/1955/1501/17-5-2017 απόφασης (ΦΕΚ 1812, Β’/25-5-2017) που αφορά στις προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών.

β) το αρθρ. 3 του Ν. 2725/1999 που αφορά στα κωλύματα που συντρέχουν περί συμμετοχής των υποψηφίων.

γ) τους Ν 2640/1998, 1566/1985, 576/77, 2525/97(ΦΕΚ 188/Α97) που αφορούν τα έτη φοίτησης των υποψηφίων στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση μετά την αποφοίτηση τους από το Γυμνάσιο καθώς επίσης και τις υπ. αριθμ Υ.Α 86252/Γ2/27-07-2009 (ΦΕΚ 1525 Β’), Γ2/779/23-02-1998 (ΦΕΚ 135Β΄), Ε/10537/8-5-2000 (ΦΕΚ 663Β΄) που αφορά στις ισοτιμίες των τίτλων παλαιών τύπων σχολείων με τους τίτλους σπουδών της σημερινής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

δ) τον έλεγχο αιτήσεων των υποψηφίων και των επισυναπτόμενων υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Αποφασίζει και αναρτά προσωρινό πίνακα υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής στη Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ΄ Κατηγορίας στη Σύρο και πίνακα απορριπτέων λόγω δικαιολογητικών.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Είκοσι τρείς (23).

Α. Προσωρινός Πίνακας Υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίριση Γ΄ Κατηγορίας (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ) .

Αραβοσιτάς Γεώργιος, Αλέξανδρος, Βαγενάς Βασίλειος Ηλίας, Βακάλης Σωκράτης Στυλιανός, Βαμβακούσης Αντώνιος Εμμανουήλ, Γαδ Αλοΐσιος Δημήτριος, Δαρζέντας Νικόλαος Παρασκευάς, Δεσύπρης Δημήτριος Αντώνιος, Διακογιάννης Παναγιώτης Αντώνιος, Δούκας Ευθύμιος Μιχαήλ, Καρακατσάνης Γεώργιος Αθανάσιος, Καφούρος Ιωάννης Νικόλαος, Μητσέας Ιωάννης Παναγιώτης, Μουστάκας Κυριάκος Δημήτριος, Νικολιάς Αντώνιος Δημήτριος, Παπαδόπουλος Ευστράτιος Σάββας, Ρούσσος Ισίδωρος Νικόλαος, Σιώτης Παναγιώτης Πέτρος, Συριανός Κωνσταντίνος Ευάγγελος.

Προσωρινός Πίνακας Υποψηφίων που ΔΕΝ πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίριση Γ΄ Κατηγορίας .

(ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ) 1 Αντιμισάρης Αριστόδημος Βασίλειος, Εμπίπτει στο άρθ. 6 της υπ΄αριθ. απόφασης που αφορά στις προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή Προπονητών 2 Αξιώτης Κωνσταντίνος Ανδρόνικος, εμπίπτει στο άρθ. 6 της υπ΄αριθ. απόφασης που αφορά στις προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή Προπονητών 3 Λαζαρίνος Ελευθέριος Σπυρίδωνας εμπίπτει στο άρθ. 6 της υπ΄αριθ. απόφασης που αφορά στις προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή Προπονητών 4 Οικονομίδης Κωνσταντίνος Πέτρος, Μη προσκόμιση τίτλου Σπουδών και γνωμάτευση Καρδιολόγου, Πέτρος Ιωάννης Πάπιτσης Απολυτήριο Γυμνασίου.

Οι ανωτέρω μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την αιτιολογία της απόρριψης τους επικοινωνώντας με το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων και τις γραμματείς των Σχολών στα τηλ. 213 1316050, 6062 και 6073.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται είτε με φαξ στο 2131316981, είτε ταχυδρομικά στη Ταχ. Δ/νση: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού και Σχολών Προπονητών και τις γραμματείς των Σχολών στα τηλ. 213 1316065, 6426 και 6417. Αθήνα, 14/2/2019. Για την επιτροπή διοίκησης της Καλαθοσφαίρισης Γ’ κατηγορίας, στη Σύρο η Πρόεδρος Μωραΐτη Ιωάννα.