Στρατηγικός σχεδιασμός για τη διαχείριση του προορισμού της Σαντορίνης

  • Πέμπτη, 11 Ιουλίου, 2019 - 06:14

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ενώνει τις δυνάμεις της με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος Διαχείρισης Προορισμών στη Ρόδο και τη Σαντορίνη.

Η εν λόγω συνεργασία είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος με δεδομένη την τεχνογνωσία και την εμπειρία του ΣΕΤΕ. Η συνεργασία έχει ξεκινήσει από την πρώτη φάση του προγράμματος και πρόκειται να επεκταθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου στους εξής τομείς:

  • Παροχή εξειδικευμένων ερευνητικών δεδομένων από το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) προς την κοινοπραξία των συμβούλων που υλοποιούν το πρόγραμμα.

  • Επικοινωνία του προγράμματος, της εξειδικευμένης ιστοσελίδας και των ερωτηματολογίων για τις τουριστικές επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία στους δύο προορισμούς προς τις επιχειρήσεις-Mέλη του ΣΕΤΕ.

  • Γνωμοδότηση του ΣΕΤΕ, της MarketingGreece και του ΙΝΣΕΤΕ επί των αρχικών σχεδίων διαχείρισης προορισμού για τη Ρόδο και τη Σαντορίνη, καθώς και του οδηγού προετοιμασίας (destination management guide) για την ανάπτυξη αντίστοιχων σχεδίων σε άλλους προορισμούς της χώρας.

  • Συμμετοχή και υποστήριξη του ΣΕΤΕ στις τελικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση των σχεδίων στη Ρόδο, τη Σαντορίνη και σε άλλους τρεις προορισμούς της χώρας συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας.

Όπως επισημαίνεται στην εξειδικευμένη ιστοσελίδα του προγράμματος, η ανάλυση των δυνάμεων της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εξαγωγή τεκμηριωμένων πορισμάτων, σε σχέση με τον στρατηγικό σχεδιασμό για τη διαχείριση ενός προορισμού. Το ίδιο ισχύει σε σχέση με τις πλέον σύγχρονες τάσεις που διέπουν την εξέλιξη της τουριστικής αγοράς διεθνώς, καθώς και με τις καλές πρακτικές που επιτρέπουν τόσο σε δημοφιλείς όσο και σε αναδυόμενους προορισμούς να αντιμετωπίσουν διάφορες προκλήσεις που συνοδεύουν την επίτευξη υγιούς τουριστικής ανάπτυξης (π.χ. επιτυχής αύξηση της μέσης δαπάνης των επισκεπτών, επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων).

Με δεδομένη τη ραγδαία αύξηση των τουριστικών ροών τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο και τη Σαντορίνη, η έρευνα τουριστικών τάσεων και δεδομένων θα τροφοδοτήσει τις επόμενες φάσεις του προγράμματος με συμπεράσματα και πρακτικές κατευθύνσεις.

Συναντήσεις εργασίας & εργαστήρια στους προορισμούς

Οι τοπικές κοινωνίες έχουν λόγο για τα δρώμενα της τουριστικής ανάπτυξης, καθώς στους σύγχρονους προορισμούς οι επισκέπτες βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση με διάφορες ομάδες ενδιαφέροντος (επιχειρηματίες και υπάλληλοι του τουριστικού τομέα, άλλοι επαγγελματίες, κάτοικοι, κ.α.). Η ενσωμάτωση των απόψεων των τοπικών κοινωνιών στον στρατηγικό σχεδιασμό για τη διαχείριση προορισμών, προϋποθέτει τη χρήση εργαλείων που ευνοούν τη διάδοση χρηστικών πληροφοριών προς κάθε ενδιαφερόμενο και διευκολύνουν τη συμμετοχή του σε έναν εποικοδομητικό διάλογο.

Για την ανάλυση των ζητημάτων της τουριστικής ανάπτυξης που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες στη Ρόδο και τη Σαντορίνη, θα λάβουν χώρα συναντήσεις εργασίας και εργαστήρια τον Ιούνιο του 2019. Οι εκδηλώσεις αυτές θα περιλαμβάνουν ενότητες επιμορφωτικού περιεχομένου και ανταλλαγής απόψεων επί συγκεκριμένων ζητημάτων (πλαίσια συνεργασιών, πρακτικές που προσδίδουν πρόσθετη αξία στις δράσεις προώθησης, ευκαιρίες ανάπτυξης βιωματικών εμπειριών κ.α.), με χρήση διαδραστικών εργαλείων (π.χ. Live polls)

Στοχευμένες συνεντεύξεις & online ερωτηματολόγια

Οι συναντήσεις εργασίας και τα εργαστήρια θα θέσουν τις βάσεις για την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και φορέων στις διεργασίες του πιλοτικού προγράμματος. Στη συνέχεια, η διενέργεια συνεντεύξεων με εκπροσώπους των τοπικών αρχών και συλλογικών φορέων θα εμπλουτίσει τον στρατηγικό σχεδιασμό με εξειδικευμένες πληροφορίες. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανταπόκριση των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα και λοιπών μελών της τοπικής κοινωνίας σε online ερωτηματολόγια, που θα διασαφηνίσουν περαιτέρω κρίσιμα ζητήματα για τη διαχείριση έκαστου προορισμού (χαρτογράφηση του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος και συμπληρωματικών υπηρεσιών, ανάλυση αγορών στόχων με βάση τις προσδοκίες για την επόμενη πενταετία, καταγραφή αρνητικών επιπτώσεων του τουρισμού σε τοπικό επίπεδο, προτεραιότητες για το μέλλον, κ.α.).

Η πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου στις εν λόγω έρευνες θα είναι εφικτή μέσω της εξειδικευμένης σελίδας στην ενότητα «Η γνώμη σας μετράει»

Παράλληλα με τα παραπάνω, θα λάβει επίσης χώρα έρευνα – μέσω εξειδικευμένης διαδικτυακής πλατφόρμας – σε δείγμα συμμετεχόντων που έχουν πρόσφατα επισκεφτεί τους 2 προορισμούς από βασικές αγορές του εισερχόμενου τουρισμού. Έτσι θα καταστεί εφικτή η καταγραφή των απόψεων των επισκεπτών ως προς τα επιμέρους συστατικά της τουριστικής τους εμπειρίας και η σύγκριση με τα ευρήματα των συνεντεύξεων και των υπόλοιπων ερωτηματολογίων.

Οι 5 φάσεις του προγράμματος

Το πιλοτικό πρόγραμμα δομείται σε 5 διακριτές, αλλά αλληλένδετες φάσεις, την υλοποίηση των οποίων έχει αναλάβει κοινοπραξία συμβούλων από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.

Η πρώτη φάση αφορά στην έναρξη του έργου και την καταστατική ανάλυση και πραγματοποιήθηκε μέσα στο προηγούμενο διάστημα. Η δεύτερη φάση, περιλαμβάνει τη δημόσια διαβούλευση με τους φορείς και τα μέλη των τοπικών κοινωνιών και αναμένεται να διαρκέσει έως τον Αύγουστο του 2019. Κατά την τρίτη φάση θα εκπονηθούν τα σχέδια, ενώ αμέσως μετά θα υπάρξει ο σχολιασμός επί αυτών, με τις δύο φάσεις να διαρκούν έως και τον Οκτώβριο του 2019. Η πέμπτη και τελευταία φάση του προγράμματος, που αφορά στην ενημέρωση επί των σχεδίων και την ολοκλήρωση του έργου, εκτιμάται ότι θα έχει υλοποιηθεί έως και το τέλος Οκτωβρίου.