Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης

  • Πέμπτη, 27 Ιουνίου, 2019 - 13:36

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

AΠOKENTPΩMENH

ΔIOIKHΣH AIΓAIOY

ΓENIKH Δ/NΣH ΔAΣΩN

& AΓPOTIKΩN

YΠOΘEΣEΩN Δ/NΣH ΔAΣΩN

N. KYKΛAΔΩN

Πληροφορίες:

ΑΓΝΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Tηλέφωνο:

22810- 85509-82281

Fax: 22810 - 81651

Eρμούπολη, 28/06/2012

Aριθμός Πρωτοκόλλου: 28607/2225

 

ANAKOINΩΣH - ΠEPIΛHΨH

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως της ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκταση 4000,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ», κτηματικής περιφέρειας Δήμου ΚΕΑΣ της νήσου ΚΕΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 14 του N. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από το Ν. 3208/2003, ως εξής:

H εν λόγω έκταση δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, διότι είναι εκταση εμπίπτουσα στις διατάξεις της παρ.6α του αρ.3 του Ν.998/79, αγροτικής μορφής με διαχρονικώς αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής (τμήμα έκτασης με φυσικά πλατώματα, βαθμίδες και έδαφος επιδεκτικό καλλιέργειας εντός αγροτικής και οικιστικής περιοχής).

Με την πράξη αυτή δε θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή των ενδιαφερομένων και αυτή δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικου εμπράγματος δικαιώματος.

Aντιρρήσεις κατά της παρούσας πράξης μας μπορεί να ασκήσει ο Γενικός Γραμματέας Aποκεντρωμένης Διοίκησης Aιγαίου, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 14Ν.997/79 και την πάγια νομολογία ενώπιον της Α’θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Κυκλάδων.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στην Υπηρεσία μας και στον οικείο OTA (στον οποίο έχει ήδη αποσταλεί για ανάρτηση).

H Δ/ντρια Δασών

AΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5155