Σχέδιο Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης Εγκαταστάσεω Αλιευτικού Καταφυγίου

Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Βλυχάδας

Στη Θήρα και στο Δημοτικό Λιμενικό κατάστημα στις 27 Ιανουαρίου 2017 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Θήρας παρουσίασε το "Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων Αλιευτικού Καταφυγίου...