Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης

  • Παρασκευή, 23 Ιουνίου, 2017 - 06:12

Σειρά παρεμβάσεων - πρωτοβουλιών, με στόχο τη διόρθωση χρόνιων δυσλειτουργιών και την εμπέδωση μιας νέας αναπτυξιακής δυναμικής στα λιμάνια, αρχίζει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα και αφορούν την αναμόρφωση των διοικητικών δομών που έχουν νευραλγική σημασία για την ανάπτυξη. Τέτοια δομή είναι και τα λιμάνια.

Η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΓΓΛΛΠΝΕ), εκτιμά ότι ο τομέας των λιμενικών δραστηριοτήτων και κατ’ επέκταση το Σύστημα Λιμενικής Διακυβέρνησης, συγκαταλέγονται μεταξύ των τομέων εκείνων, που χρήζουν αναμόρφωσης. Για το σκοπό αυτό, συστάθηκε Ομάδα Εργασίας, με αντικείμενο τη διενέργεια διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: Ψ6ΒΘ4653ΠΩ-Θ01). Είναι κοινή πεποίθηση των Υπηρεσιών ότι η επιτυχία οποιασδήποτε αλλαγής θα είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερη θα είναι και η συναίνεση που την περιβάλλει.

Με έγγραφό του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, προσκαλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς διαχείρισης, τις δευτεροβάθμιες ενώσεις λιμένων, δήμων, περιφερειών, συνδικαλιστικούς φορείς, επιμελητήρια και γενικά διαχειριστές, παρόχους και χρήστες λιμενικών υπηρεσιών, να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, απαντώντας στο συνημμένο ερωτηματολόγιο. Τους καλεί ακόμα να καταχωρήσουν τις απόψεις τους στην ειδική ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Ιουλίου 2017.

Αίτημα η νομιμοποίηση μη αδειοδοτημένων λιμένων

Υπενθυμίζεται ότι η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας πρόσφατα ζήτησε να νομιμοποιηθούν οι λιμενικές εγκαταστάσεις, που κατασκευάστηκαν από δημόσιο φορέα χωρίς άδεια, εφ' όσον έχουν διατεθεί για κοινή χρήση και παραμένουν σε δημόσιο φορέα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφερόταν στο αίτημα προς όλα τα συναρμόδια υπουργεία, για  όσα  λιμάνια,  προβλήτες  ή  άλλες  συναφείς  κατασκευές  κατασκευάστηκαν  από  δημόσιο  φορέα  π.χ. νομαρχίες,  νομαρχιακές  αυτοδιοικήσεις,  δήμους,  κοινότητες,  λιμενικές  αρχές  και  παραδόθηκαν  σε  κοινή  χρήση  προς  το  δημόσιο  συμφέρον  και έως σήμερα παραμένουν σε δημόσιους φορείς,  χωρίς  κάποια  άδεια  ή  έγκριση  από  κάποιον  από  τους  συναρμόδιους  τότε  φορείς,  να  μην  τυγχάνουν  εφαρμογής  οι  διατάξεις των άρθρων 14 και 29 του  Ν. 2971/2001  και του άρθρου 3 του  Ν. 2242/1994  τυχόν δε επιβληθείσες κυρώσεις να αρθούν, και να καταρτισθεί Μητρώο Λιμενικών Εγκαταστάσεων δημοσίων φορέων.