Απάντηση σε αίτημα της Διεύθυνσης Δασών

ΕΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

NOMAPXIA KYKΛAΔΩN

ΔIEYΘYNΣH ΔAΣΩN

Ταχ. Δ/νση:

Κλώνος & Κυπ. Στεφάνου 8

Σύρος 841 00

Πληροφορίες: A. Aλεξιάδου

Τηλέφωνο: 22810 81651

Τηλ. & Fax: 22810 82281

Eρμούπολη 22-05-1995

Aριθ. Πρωτ. 4883 π.ε Bαθμός Προτεραιότητας

ΠPOΣ: κο. Βασίλειο Ψαράκη, Κολοκοτρώνη 44, Αθήνα

ΘEMA: Aπάντηση σε αίτημα

Aπαντώντας στην από 1-12-94 αίτησή σας, για χορήγηση βεβαίωσης για χαρακτήρα έκτασης όπως εμφανίζεται στα τοπογραφικά διαγράμματα του τοπογράφου μηχανικού Δημήτρη Π. Μπισδάρη με κλίμακα 1:500, και 1. στοιχεία 1,2,3, Η,40,1, Ε1=20100 τ.μ., 2. στοιχεία Α,Β,...Η,Α, Ε2=1610,52 τ.μ., 3. στοιχεία Α,Β,...Τ,Α,Ε3=5615,22 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση Τσούκα ή Ντουσουμε, κοιν. Άνω Γαυρίου, ν. Άνδρου και περιγράφεται επίσης στο αρ. 7691/90 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Γαυρίου Μανωλιας Θ. Κριάρη, έχουμε να σας πληροφορήσουμε τα εξής:

Η έκταση με τα στοιχεία 1,2,3,...,40,1, Ε=20100 τ.μ., καθώς και η έκταση με τα στοιχεία ΑΒ, ΗΑ, Ε=1.610 δεν εποπτεύονται ποτέ ούτε σήμερα στην Δασική Υπηρεσία στο πλαίσιο της Δασικής Νομοθεσίας.

Στην έκταση Ε=20100 υπάρχουν δασόδες θάμνοι υπό μορφών λοχμων (όπως αυτές αποτυπώνονται στο παραπάνω αναφερθέν και προσαρτωμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα οι οποίες λοχμες απαγορεύονται να υλοτομηθούν κλπ., χωρίς προγούμενες εγκρήσεις μας, ισχύει του 92 ΔΑΔ.

Eπειδή δεν έχει καταρτισθεί ακόμα δασολόγιο, προς πλήρη διασφάλισή σας, όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων που περιγράψαμε παραπάνω και το αν προστατεύονται πράγματι ή όχι από το πλαίσιο προστασίας των Δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας (ν.998/79) δύνασθε να κινήσετε την διαδικασία αρ. 14, ν.998/79, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα (Στ.ΕΟλ 1038/88).

2. Για την έκταση με στοιχεία Α,Β,Τ,Α, Ε3=5615,22 τ.μ., έχουμε σας πληροφορήσουμε τα εξής

α) Το τμήμα με τα στοιχεία Α,Β,ν, Ι,Κ,Λ....Σ,Τ,Λ εμβαδού 4120,22 τ.μ., δεν εποπτεύονταν ποτέ ούτε εποπτεύεται σήμερα από τη Δασική υπηρεσία στα πλαίσια της δασικής Νομοθεσίας. Για το τμήμα αυτό ισχύουν κατά τα λοιπά τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του παρόντος.

β) Το υπόλοιπο τμήμα με στοιχεία ν,Γ,Δ, Ζ,Η,Θ,Ι,ν εμβαδού 1495 τ.μ., διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις των περί Δασών Νόμων και διαταγμάτων και διαχειρίζεται ως Δημοσία. Συνεπώς και για το τμήμα αυτό και μόνο δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας.

H Δ/ντρια Δασών κ.α

Άρτεμις Αλεξιάδου

Δασολόγο

Αριθμός Φύλλου: 
4799