Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

AΠOKENTPΩMENH

ΔIOIKHΣH AIΓAIOY

ΓENIKH Δ/NΣH ΔAΣΩN

& AΓPOTIKΩN YΠOΘEΣEΩN

Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων

Πληροφορίες:

Ε. Αγναντοπούλου

Tηλέφωνο: 22810- 85509-82281

Fax: 22810 - 81651

Eρμούπολη, 22/12/2017

Aριθμός Πρωτοκόλλου: 82162

ANAKOINΩΣH - ΠEPIΛHΨH

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως της Μαργαρίτας Δεμέναγα, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκταση εμβαδού 2.846,00 τ.μ., που κείται στη θέση «Κορησσία» της Τοπικής Κοινότητας Κορησσίας, Δημοτικής Ενότητας Κέας, του Δήμου Κέας, Περιφερειακής Ενότητας Κέας - Κύθνου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του N. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 34. του Ν. 4280/2014, ως εξής:

Χαρακτηρίζουμε την εν λόγω έκταση ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6β, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του αρθ.32 του Ν.4280/14 (ΦΕΚ-159Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπράγματων δικαιωμάτων καθώς με αυτή δεν θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών.

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159 Α), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, 1ης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Νομού Κυκλαδων με έδρα την Ερμούπολη, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και της κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην με αριθμ. 117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473Β’/23-12-2014)

H ΑΝ. Δ/ΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
4802