Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

AΠOKENTPΩMENH

ΔIOIKHΣH AIΓAIOY

ΓENIKH Δ/NΣH ΔAΣΩN

& AΓPOTIKΩN YΠOΘEΣEΩN Δ/NΣH ΔAΣΩN KYKΛAΔΩN

Πληροφορίες: Μ. Φωσκόλου

Tηλέφωνο: 22810- 85509-82281

Fax: 22810 - 81651

Eρμούπολη, 1 Μαρτίου 2017

Aριθμός Πρωτοκόλλου: 12100

ANAKOINΩΣH - ΠEPIΛHΨH

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως της εταιρίας RURAL CONNECT Eυρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ για τον χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 626,00 τ.μ., η οποία κείται στη θέση «ΖΑΣ» Πλησίον του οικισμού Χίλια Βρύση, του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του N. 998/79, όπως ισχύει από το αρ. 34. του Ν. 4280/2014 ως εξής:

Χαρακτηρίζουμε την εν λόγω έκταση ως χορτολιβαδική έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 5 εδάφιο α του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του αρθ.32 του Ν.4280/14 (ΦΕΚ-159Α) υπαγόμενη στις περί αυτών διατάξεις της δασικής νομοθεσίας εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί ως ιδιωτική με έναν από τους τρόπους του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 όπως ισχύει.

Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπράγματων δικαιωμάτων καθώς με αυτή δεν θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών.

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4280/14, Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α) με έδρα την έδρα του Πρωτοδικείου Νάξου, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και της κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην με αριθμ. 117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473Β’/23-12-2014)

 

H Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
4803