Προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ερμούπολη, 22.01.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προστασία των ακτών της Περιφέρειας

από τη διάβρωση»

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Καλεί τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας καθώς και τους Δήμους και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία για υποβολή προτάσεων για την «Προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Προγράμματος.

Ενδεικτικά οι προτάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν: εφαρμογή μεθόδων τεχνητής αναπλήρωσης της παραλίας, τεχνικά έργα συγκράτησης υλικού ή εγκλωβισμού της άμμου και ελαχιστοποίησης των απωλειών, όπως κατασκευή κυματοθραυστών ή προβόλων ή τοποθέτηση ογκολίθων θωράκισης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ και του ελληνικού δημοσίου και ανέρχεται σε 1.500.000 €.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι έως τις 30.04.2018. και η αξιολόγησή τους θα είναι συγκριτική.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη ταχυδρομικά στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» στη διεύθυνση Σάκη Καράγιωργα 22, 841 00 Ερμούπολη, επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής ή αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (φαξ).

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αρμόδιοι: κα Κάντια Πρίντεζη και κ. Λεωνίδας Βέλλιος (τηλέφωνα: 2281360826 & 2281360822 και e-mail: kprintezi@mou.gr & lvellios@mou.gr αντίστοιχα).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

 

Αριθμός Φύλλου: 
4804