ΜΠΕ Λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου και σταθερής Μονάδας Αποστείρωσης ΕΕΑΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ερμούπολη: 12-09-2018

Α.Π.: 121487/459

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 53369/11-09-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας καλείται για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης και να γνωμοδοτήσει αντί του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά: «Λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ» και σταθερής Μονάδας Αποστείρωσης ΕΑΑΜ και αιχμηρών αντικειμένων στην Ερμούπολη νήσου Σύρου νομού Κυκλάδων» (σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για μεταβίβαση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της αρμοδιότητας «Γνωμοδότηση για έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων». Το Νοσοκομείο βρίσκεται στην Ερμούπολη Γ.Παπανδρέου 2.

Σύμφωνα με την Υ.A. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13.01.2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.09.2011)» το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται στην Ομάδα 6η, με α/α 14: Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης: νοσοκομεία κλινικές, θεραπευτήρια κ.α, Υποκατηγορία Α2 50<Κ≤ 300. Επομένως, λόγω της κατηγοριοποίησης του έργου στην υποκατηγορία Α2, η κατάλληλη υπηρεσία για έγκριση της παρούσας μελέτης και την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Διεύθυνση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει γνώση του περιεχομένου του σχετικού φακέλου να επικοινωνήσει με την γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00 (Ταχ. Δ/νση: Σ. Καράγιωργα 22 – Τ.Κ. 84 100 – ΣΥΡΟΣ), τηλέφωνο επικοινωνίας 22810 22810-98831, καθώς και να διατυπώσει εγγράφως τεκμηριωμένες απόψεις και σχόλια, κάνοντας χρήση του εντύπου υπό στοιχεία Δ11 που βρίσκεται αναρτημένο στην παρακάτω διεύθυνση: http://goo.gl/BPyv6C.

Οι εν λόγω απόψεις δύνανται να κατατίθενται στην ανωτέρω αναφερόμενη επιτροπή ή στον δήμο που ανήκει το έργο. Η ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η ημερομηνία εκπλήρωσης των συνθηκών δημοσιοποίησης που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 5 της υπ. αριθμ. οικ. 1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/τ.Β’/15-01-2014), δηλαδή από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο. Η Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης)γίνεται σε χρονικό διάστημα τριάντα πέντε εργάσιμων ημερών από την δημοσιοποίηση της ΜΠΕ . Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του Άρθρου 5 της υπ. αριθμ. οικ. 1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/τ.Β’/15-01-2014) δημοσιεύεται στην ημερήσια Περιφερειακή Εφημερίδα Νομού Κυκλάδων «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» και αναρτάται: α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος (Σ.Καράγιωργα 22 – Ερμούπολη) και β) στην τηρούμενη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ιστοσελίδα http://www.pnai.gov.gr / Επιτροπές / Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

Αντιπεριφερειάρχης

Φλεβάρης Ιωάννης

Αριθμός Φύλλου: 
4971