Πρόσκληση κύρωσης κοινόχρηστου χώρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Σύρος 17 Ιανουαρίου 2019

Αριθ. Πρωτ. Οικ. 102/19

Αριθ, Διεκ.49/19

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αριθμόν Δ.Π. 650/15-2-2018 αίτηση

β) Η υπ’ αριθμόν 469/24-10-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Η Δ/νση Πολεοδομίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης καλεί τους ενδιαφερόμενους για τον δρόμο που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Αζολίμνου του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, να προσέλθουν στην υπηρεσία μας από 28-1-2019 και για 20 μέρες από τις 09:00 έως τις 14:00, να λάβουν γνώση του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την υπ’ αριθμόν 469/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για την κύρωση του αποτυπωμένου στο διάγραμμα αυτό κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-3-2001) και της υπ’ αριθμ. 39608/14-9-2011 (ΦΕΚ 2200Β’/30-9-2011) Απόφασης και να υποβάλλουν στην υπηρεσία μας στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης του υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου.

Το διάγραμμα έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.

Με τιμή

Ο ΑΝ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Καρακατσάνης Παναγιώτης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αριθμός Φύλλου: 
5050