Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

AΠOKENTPΩMENH

ΔIOIKHΣH AIΓAIOY

ΓENIKH Δ/NΣH ΔAΣΩN

& AΓPOTIKΩN YΠOΘEΣEΩN Δ/NΣH ΔAΣΩN

N. KYKΛAΔΩN

Πληροφορίες: Ι. Διατσίδης

Tηλέφωνο: 22810- 85509-82281

Fax: 22810 - 81651

Eρμούπολη, 28 Μαρτίου 2017

Aριθμός Πρωτοκόλλου: 18420

ANAKOINΩΣH - ΠEPIΛHΨH

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως του Αντωνίου Ματθαίου για τον χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 1.376,71 τ.μ., η οποία κείται στη θέση «Ζακρίδα» της Δημοτικής Κοινότητας Απειράνθου, του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του N. 998/79, όπως ισχύει από το αρ. 34. του Ν. 4280/2014, χαρακτηρίζουμε την εν λόγω έκταση έκταση ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.6α, του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του αρθ.32 του Ν.4280/14 (ΦΕΚ-159Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Για τα μεμονωμένα άτομα δασικής βλάστησης ισχύει η ΔΑΔ 01/2010.

Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπράγματων δικαιωμάτων καθώς με αυτή δεν θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών.

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4280/14, 2ης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α) με έδρα την έδρα τη Νάξο, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και της κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην με αριθμ. 117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473Β’/23-12-2014)

H Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ

AΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5051