Τροποποίηση ΜΠΕ, VODAFONE 1000252 ΜΗΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Ερμούπολη: 03/12/2018

Αριθ. πρωτ: 166602/11401

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου εστάλη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 71763/27-11-2018 ΑΔΑ: 6Υ63ΟΡ1Ι-ΙΗΖ Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου – Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 49663/27-08-2018 Απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την «Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση ‘Προφήτης Ηλίας’ νήσου Μήλου, με κωδική ονομασία θέσης ‘1000252 ΜΗΛΟΣ’» ως προς τον αναγραφέντα αριθμό κεραιών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4014/2011, ως ισχύει .

Το έργο αφορά σε Τροποποίηση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την «Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση ‘Προφήτης Ηλίας ‘ νήσου Μήλου .

Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2 της 12ης ομάδας – ειδικά έργα και δραστηριότητες, α/α(1-226),05, σύμφωνα με την υα 1958/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υα 37674/2016

Φορέας του έργου είναι η VODAFONE–PANAFON Α.Ε.Ε.Τ και περιβαλλοντικός μελετητής η ΕΓΝΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ .

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει γνώση της ανωτέρω απόφασης να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5056