Αναγγελία Γάμου Φιλιππούση Ελευθερίου και Φόρτωμα Κωνσταντίνας

Βλέπε εικόνα

Αριθμός Φύλλου: 
5059