Προμήθεια Εξοπλισμού Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας για τη Διασύνδεση Τεσσάρων Αντλιοστασιών στο Σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Πάρου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ» προϋπολογισμού 54.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 311 και 327 του νόμου 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στις 21/03/2019 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (ώρα λήξης παραδόσεως προσφορών 10:00).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές αναγνωρισμένες εταιρείες που ασχολούνται με το παραπάνω αντικείμενο και είναι γραμμένες στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης θα δίνονται από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πάρος, Φεβρουάριος 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5081