Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

AΠOKENTPΩMENH

ΔIOIKHΣH AIΓAIOY

ΓENIKH Δ/NΣH ΔAΣΩN

& AΓPOTIKΩN

YΠOΘEΣEΩN

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πληροφορίες:

Παπιόπουλος Παναγιώτης

Tηλέφωνο: 22810- 85509-82281

Fax: 22810 - 81651

 

Eρμούπολη, 01/03/2011

Aριθμός Πρωτοκόλλου: 239

ANAKOINΩΣH - ΠEPIΛHΨH

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως του/της ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ.ΛΠ, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκταση 27837,40 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ», κτηματικής περιφέρειας Δήμου ΚΥΘΝΟΥ της νήσου ΚΥΘΝΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 14 του N. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από το Ν. 3208/2003, ως εξής:

H εν λόγω έκταση δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3, του Ν.998/79, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και πλέον ισχύουν με το Ν.3208/03, διότι είναι έκταση εμπίπτουσα στις διατάξεις τις παρ. 6.α του άρ.3 του Ν.998/79, αγροτικής μορφής με διαχρονικώς αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής (Εγκαταλελειμμένος αγρός με ξερολιθιά περιμετρική και ενδιάμεσες βαθμίδες σε όλη την έκταση, έδαφος επιδεκτικό καλλιέργειας και μέτριες κλίσεις).

Τα άτομα δασικής βλάστησης όπου και όπως αυτά εμφανίζονται, προστατεύονται απόλυτα με την ΔΑΔ 01/2010, κατά συνέπεια απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση επ’ αυτών χωρίς την άδειά μας.

Με την πράξη αυτή δε θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή των ενδιαφερομένων και αυτή δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικου εμπράγματος δικαιώματος.

Aντιρρήσεις κατά της παρούσας πράξης μας μπορεί να ασκήσει ο Γενικός Γραμματέας Aποκεντρωμένης Διοίκησης Aιγαίου, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 14 Ν.998/79 και την πάγια νομολογία ενώπιον της Α’ βάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Κυκλάδων (άρ. 10 Ν.998/79).

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στην Υπηρεσία μας και στον οικείο OTA (στον οποίο έχει ήδη αποσταλεί για ανάρτηση).

 

H Δ/ντρια Δασών

AΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

Δασολόγος Α’

Αριθμός Φύλλου: 
5115