Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη θέση Μαντρώνια

  • Πέμπτη, 9 Μαΐου, 2019 - 09:33

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

ΠEPIΦEPEIA NOTIOY AIΓAIOY

ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH EΣΩTEPIKHΣ ΛEITOYPΓIAΣ

ΔIEYΘYNΣH ΔIOIKHΣHΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

TMHMA ΣYΛΛOΓIKΩN

OPΓANΩN ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Eρμούπολη: 16/04/2019

A.Π.: 50043/4123

 

ANAKOINΩΣH

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου εστάλη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 16559/26-03-2019, ΑΔΑ: Ω4ΔΕΟΡ1Ι-ΡΩΨ Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου - Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Δ/νση Περιβάλλοντος & Xωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού με θέμα: «Ανανέωση ισχύος της αρ. πρωτ. 26497/2695/30-05-2011 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου «Ανανέωση (Παράταση Χρονικής Ισχύος) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, για την λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος που βρίσκεται στη θέση «Μαντρώνια» Βάρης, του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, Νήσου Σύρου, Νομού Κυκλάδων, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΡΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΕ», συμπλήρωση με νέους όρους προς εναρμόνιση με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και αναδιατύπωση των όρων της ΑΕΠΟ για την ευταξία αυτής» κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4014/2011, ως ισχύει.

Η δραστηριότητα αφορά σε λειτουργία υφιστάμενης εταιρείας «ΕΡΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε» η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης σκυροδέματος με σύστημα αυτοματοποιημένης ανάμειξης τσιμέντου και αδρανών υλικών για χρήση σε οικοδομικές δραστηριότητες. Η δραστηριότητα βρίσκεται στην περιοχή «Μαντρώνια» του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης νήσου Σύρου Νομού Κυκλάδων σε γήπεδο έκτασης 8.005 τμ.

Ανήκει στην υποκατηγορία Α2 της 9ης ομάδας «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» με α/α 125 «Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος «σύμφωνα με την υα 1958/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υα 37674/2016

Φορέας του έργου είναι η «ΕΡΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΕ» και περιβαλλοντικός μελετητής ο κ. Βασίλειος Θεωνάς

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει γνώση της ανωτέρω απόφασης να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΠEPIΦEPEIAKOY ΣYMBOYΛIOY

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5119