Εκμετάλλευση λατομείου Βιομηχανικών Ορυκτών (περλίτη)

  • Πέμπτη, 9 Μαΐου, 2019 - 09:30

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

ΠEPIΦEPEIA NOTIOY

AIΓAIOY

ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH EΣΩTEPIKHΣ ΛEITOYPΓIAΣ

ΔIEYΘYNΣH ΔIOIKHΣHΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

TMHMA ΣYΛΛOΓIKΩN

OPΓANΩN ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Eρμούπολη: 19/04/2019

A.Π.: 52545/4289

 

ANAKOINΩΣH

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου εστάλη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 21506/16-04-2019, ΑΔΑ: 6ΘΣ2ΟΡ1Ι-9Τ6 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου - Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Δ/νση Περιβάλλοντος & Xωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού με θέμα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για «Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικών Ορυκτών (περλίτη) συνολικής έκτασης 61.455,60τ.μ, (τμήμα ΙΙΙ= 45.143,93 τμ) και (τμήμα IV= 16.311,67 τμ) στη θέση ΠΡΟΒΑΤΑΣ Τοπ. κοιν. Μήλου - Δήμου Μήλου - ΠΕ Μήλου - Περ. Ν. Αιγαίου, από την εταιρεία ΕΕΚΟΜ Α.Ε», κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4014/2011, ως ισχύει.

Η δραστηριότητα αφορά σε εκμετάλλευση από την εταιρεία «ΕΕΚΟΜ Α.Ε» λατομικού χώρου Βιομηχανικών Ορυκτών (περλίτη) συνολικής έκτασης 61.455,60 τ.μ. (τμήμα ΙΙΙ=45.143,93τμ) και (τμήμα IV= 16.311,67 τμ) στη θέση ΠΡΟΒΑΤΑΣ Τοπ. κοιν. Μήλου - Δήμου Μήλου - ΠΕ Μήλου - Περ. Ν.Αιγαίου.

Ανήκει στην υποκατηγορία Α2 της 5ης ομάδας «Εξορυκτικές & Συναφείς Δραστηριότητες» με α/α 3 «Εξόρυξη Βιομηχανικών Ορυκτών, Μαρμάρων και Σχιστολιθικών πλακών», σύμφωνα με την υα 1958/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υα 37674/2016.

Φορέας του έργου είναι η «Ε.Ε.Κ.Ο.Μ ΑΕ» και περιβαλλοντικός μελετητής η ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΕ.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει γνώση της ανωτέρω απόφασης να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY

ΠEPIΦEPEIAKOY ΣYMBOYΛIOY

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5119