Προμήθεια ορθοπεδικού υλικού για το χειρουργείο

AΔΑ: 7ΖΞ5469070-Υ55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

& ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

& ΑΙΓΑΙΟΥ Γ.Ν.Σ.

«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ

& ΠΡΩΙΟ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ερμούπολη, 1/7/2019

Αριθ. Πρωτ: 6858

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2Α/2019

Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, καθώς και την απόφαση 310/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του,

προκηρύσσει

ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου, για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 89.196,91 € με ΦΠΑ (cpv: 33141700-7) και συνολικής διάρκεια σύμβασης 12 μήνες, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 120.000 € και παράτασης για άλλο τόσο με αντίστοιχη αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 26-7-19 και ώρα 23:59 μ.μ.. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 1/8/2019 και ώρα 13:30 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας από την διακήρυξη δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται στο ποσοστό 5% δίχως να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Διευκρινήσεις και απαντήσεις των ερωτημάτων που θα προκύψουν θα παρέχονται μόνο μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας του ΕΣΗΔΗΣ.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.vardakeio.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 4 Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α συστήματος «76511».

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ

Αριθμός Φύλλου: 
5160