Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ρύθμιση οφειλών στον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4321/2015 (Φ.Ε.Κ. 32/τ. Α΄/21-03-2015) “Ρυθμίσεις για επανεκκίνηση της οικονομίας”, προχωρεί σε ρύθμιση του συνόλου των ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών, έως τις 26/05/2015, ως εξής :...