Μονάδα ανάκτησης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

Έναρξη λειτουργίας Μονάδας Ανάκτησης ΑΕΚΚ στη Μύκονο

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Τεχνικών Έργων του Δήμου Μυκόνου, Αλέξανδρος Κουκάς ενημερώνει  κάθε ενδιαφερόμενο πως εφεξής λειτουργεί στο νησί αδειοδοτημένη μονάδα ανάκτησης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), η οποία είναι συμβεβλημένη με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής...