οικοτεχνική παρασκευή

Ενημέρωση για διάθεση και παραγωγή τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής

Υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)

Η «Κουζίνα του Αιγαίου» (Aegean...