πλανόδιο εμπόριο

Σε ποιες Δημοτικές Κοινότητες απαγορεύεται το πλανόδιο εμπόριο

Κατ’ επιταγή των διατάξεων του άρθρου 46 παράγραφος 2β του Ν.4497/13- 11-2017 (ΦΕΚ 171 ΤΑ΄) σε συνδυασμό με τα πληθυσμιακά κριτήρια που αποτυπώνονται στην τελευταία Δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 698 ΤΒ΄ 20-03-2014), για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δραστηριότητες...