Ο αλιευτικός τουρισμός στη βουλή, από δύο βουλευτές της ΔΗΜΑΡ

"Αδικαιολόγητη καθυστέρηση"

  • Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου, 2013 - 06:00

Την καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση του Π.Δ που αφορά το θεσμικό πλαίσιο για τον Αλιευτικό Τουρισμό, θέτουν σε σχετική ερώτηση που κατέθεσαν προς του υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου, δύο βουλευτές της ΔΗΜΑΡ.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Ρεπούση και ο Θωμάς Ψύρρας, επισημαίνουν ότι αυτή η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης του Αλιευτικού Τουρισμού, ανησυχεί τις αλιευτικές οργανώσεις του κλάδου και νέους της περιφέρειας που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τη δραστηριότητα αυτή.

“Ποιος ο λόγος της καθυστέρησης;”

Με το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α/10-04012) θεσπίστηκαν διατάξεις για την ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων και επιχειρηματικότητας στον Αλιευτικό Τουρισμό, με κύρια επιδίωξη τη στήριξη του αλιευτικού εισοδήματος και της τοπικής οικονομίας. Για την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τον Αλιευτικό Τουρισμό και την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 4070/2012, προβλέπεται (άρθρο 181,παράγραφος 3) η έκδοση, εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ισχύ του, Π. Δ/τος, με το οποίο θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού στους επαγγελματίες ψαράδες και σφουγγαράδες.

Έχουν περάσει όμως 17 μήνες από την ισχύ του Νόμου, 11 μήνες από την εκπνοή της προθεσμίας των έξι μηνών και το Π.Δ δεν έχει εκδοθεί, ούτε είναι γνωστό στις επαγγελματικές οργανώσεις του κλάδου σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία έκδοσής του.

Το σχετικό θέμα, φέρνουν στη βουλή, δύο βουλευτές της ΔΗΜΑΡ, η Μαρία Ρεπούση και ο Θωμάς Ψύρρας, καλώντας τους αρμόδιους υπουργούς, καταρχήν να απαντήσουν για ποιο λόγο καθυστερεί η έκδοση του Π. Δ/τος που προβλέπεται από το άρθρο 181 (παράγραφος 3) του Ν. 4070/2012 και κατά δεύτερον, εάν έχει καταρτιστεί το Σχέδιο του Π.Δ και αν αυτό πρόκειται να τεθεί υπόψη των αλιευτικών οργανώσεων.

Επίσης, οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ, ερωτούν ποιο υπουργείο και ποια υπηρεσία επισπεύδει και αν έχουν δοθεί οδηγίες για τη σύνταξη και έκδοση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, που προβλέπονται από το άρθρο 40 του Ν. 4179/2013, προκειμένου να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του Αλιευτικού Τουρισμού στη χώρα.