Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2015-2018

  • Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2019 - 06:24

H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2015-2018, τα οποία καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της πρώτης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2019 και τα οποία υποβλήθηκαν σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας στη Eurostat, κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EC) 479/2009, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Τα στοιχεία αυτά παρήχθησαν βάσει του νέου Κανονισμού ESA 2010 (549/2013) για το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών, ο οποίος κατέστη υποχρεωτικός από την 01.09.2014.

Το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2018, σύμφωνα με το ESA 2010, εκτιμάται στα 2 δισ. ευρώ (1,1% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2018 εκτιμάται στα 334,6δισ. ευρώ, (181,1% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).

Η κρατική υποστήριξη για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Για το έτος 2016 η υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είχε θετική επίπτωση στο ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης. Αυτό οφείλεται στο ότι οι δεδουλευμένες αμοιβές που προκύπτουν από τις εγγυήσεις του διατραπεζικού δανεισμού και του συστήματος ομολογιακών δανείων, καθώς και τα έσοδα από τις προνομιούχες μετοχές των τραπεζών, ήταν υψηλότερα από τις δεδουλευμένες δαπάνες. Αντιθέτως, στα έτη 2015, 2017 και 2018 η δαπάνη της υποστήριξης ήταν μεγαλύτερη από τα σχετικά έσοδα.

Δράσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των στοιχείων

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε τα δημοσιονομικά στοιχεία που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της πρώτης

κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2019 και αναφέρονται στο παρόν να είναι σε  πλήρη συμφωνία με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών-ESA 2010.

Από την προηγούμενη κοινοποίηση ΔΥΕ (Οκτώβριος 2018) υπήρξε συνεχής επικοινωνία και στενή συνεργασία μεταξύ της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, σε συνέπεια με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 479/2009, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Η τεχνική βοήθεια της Eurostat έχει ζητηθεί ρητά σε όλους τους κρίσιμους τομείς

της κατάρτισης των στοιχείων της ΔΥΕ.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την τελευταία κοινοποίηση ΔΥΕ, η ΕΛΣΤΑΤ έχει λάβει συμβουλές από εξωτερικό τεχνικό εμπειρογνώμονα σε τακτική βάση.

Αναθεωρήσεις στα δεδομένα ελλείμματος και χρέους

Για τις αιτίες των αναθεωρήσεων στο έλλειμμα και χρέος μεταξύ των δύο κοινοποιήσεων ΔΥΕ Απριλίου 2019 και του Οκτωβρίου 2018, αναφέρεται ότι οι αναθεωρήσεις στο αποτέλεσμα των ετών 2015-2017 οφείλονται κυρίως σε επικαιροποιημένα στοιχεία και σε μεθοδολογικές αλλαγές στην ταξινόμηση κάποιων ειδικών συναλλαγών.

Μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου

Η μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου όπως καθορίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα δεν υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ και δεν εμφανίζεται στο παρόν στατιστικό Δελτίο Τύπου.

Κατά τη μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, μια σειρά από δαπάνες και έσοδα αντιμετωπίζονται  διαφορετικά  από ό,τι  αντιμετωπίζονται κατά την κατάρτιση των δημοσιονομικών στοιχείων για τους σκοπούς της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ). Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία  που  αντιμετωπίζονται διαφορετικά στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  Οικονομικής  Προσαρμογής

περιλαμβάνουν τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, συναλλαγές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα έσοδα από μεταφορές ποσών

που συνδέονται με εισοδήματα των εθνικών κεντρικών τραπεζών της  ευρωζώνης,  τα  οποία  προέρχονται  από  την  κατοχή  Ελληνικών  κρατικών  ομολόγων  στα  επενδυτικά  τους χαρτοφυλάκια.