Διατάξεις για τις εκτός έδρας μετακινήσεις προσωπικού της αρχαιολογικής υπηρεσίας, τους υπαλλήλους της Δήλου και το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου

Ενίσχυση της νησιωτικής πολιτιστικής δραστηριότητας

  • Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου, 2019 - 06:15

Νομοθετική ρύθμιση που διευκολύνει και επιταχύνει τις αυτοψίες και την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων στις νησιωτικές περιοχές, περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Όπως υπογραμμίζεται στο Άρθρο 9 του νομοσχεδίου, ο πολιτιστικός πλούτος των νησιών εκτείνεται από την προϊστορική μέχρι τη νεότερη εποχή. Η συνταγματική επιταγή της μέριμνας για την προστασία, τη διατήρηση και την ανάδειξη αυτών των μνημείων καθίσταται περισσότερο απαραίτητη με την επιλογή του κεντρικού σχεδιασμού για τον πολιτιστικό τουρισμό και την απαίτηση των τοπικών κοινωνιών και επιχειρηματιών για την ανάδειξη των μνημείων αυτών ως στοιχείων προστιθέμενης αξίας.

Επιπλέον σε ολόκληρη την επικράτεια πραγματοποιείται σήμερα σε μουσεία και μνημεία ένας μεγάλος αριθμός συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ και ΕΠΑΝΕΚ) με αποτέλεσμα οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, πλέον των υποχρεώσεων για την αποκάλυψη, ανάδειξη, συντήρηση, προστασία και φύλαξη των μνημείων, να είναι επιφορτισμένες και με την εκπόνηση μελετών, την εποπτεία και την υλοποίηση αρχαιολογικών έργων αποκατάστασης , αναστήλωσης και διαμόρφωσης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

Σε αυτό έρχονται να προστεθούν οι αρμοδιότητες της αρχαιολογικής υπηρεσίας, όπως προβλέπονται στα άρθρα 35 επ. του ν. 3028/2002 με κυριότερη την αρχαιολογική παρακολούθηση και τις συναφείς σωστικές ανασκαφές κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων. Η υλοποίηση αυτών των δράσεων και η εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων απαιτεί αυξημένες ανάγκες εποπτείας, με συχνές και αδιάλειπτες μετακινήσεις εκτός έδρας ειδικού προσωπικού (αρχαιολόγων, μηχανικών, τεχνιτών) για αυτοψίες και ελέγχους με αποτέλεσμα την πρόωρη εξάντληση του σχετικού επιτρεπόμενου μέγιστου ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων. Το πρόβλημα είναι εντονότερο για τη νησιωτική Ελλάδα λόγω της κακής έως ανύπαρκτης σύνδεσης μεταξύ των νησιών, η οποία σε πολλές περιπτώσεις καθιστά αδύνατη την αυθημερόν μετακίνηση.

Με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται η νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία προβλέπεται α. η δυνατότητα αύξησης του ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων συνολικά μέχρι 100 μέρες ετησίως για τις μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού των κλάδων αρχαιολόγων, μηχανικών συντηρητών, εργατοτεχνιτών και σχεδιαστών της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας και της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών με πανελλαδική χωρική αρμοδιότητα και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με χωρική αρμοδιότητα τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Β. Αιγαίου και τη Μοναστική Κοινότητα του Αγίου Όρους, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των κατανεμημένων υποχρεώσεών τους.

Επιπλέον, με λοιπές διατάξεις θεσπίζονται κίνητρα για τους υπαλλήλους του Υπουργείου που διαμένουν μόνιμα στη Δήλο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχει η διαμονή τους στο νησί., ενώ αναβαθμίζεται ως προς τα προσόντα του το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.

Επίδομα υπαλλήλων νήσου Δήλου

Η Δήλος αποτελεί τον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και έναν από τους μεγαλύτερους ανεσκαμμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, καθώς και μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς του καταλόγου της UNESCO. Η ιδιαιτερότητα της περιοχής ωστόσο ήτοι το γεγονός, ότι η Δήλος δεν κατοικείται από μόνιμους κατοίκους – πέραν του προσωπικού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας – δημιουργεί ανάγκες που δεν απαντούν σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους της επικράτειας.

Περαιτέρω, οι συνθήκες απομόνωσης που επικρατούν στο νησί στερούν από τους υπηρετούντες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις φυσιολογικές κοινωνικές επαφές και τις προσωπικές σχέσεις, δημιουργώντας αντικίνητρα για κάθε εργαζόμενο και συνεπώς δεν μπορεί παρά να ισοσταθμίζονται με ισχυρά κίνητρα. Η παροχή κινήτρου για την εκτέλεση υπηρεσίας στη νήσο Δήλο είναι ιδιαίτερα κρίσιμη τα τελευταία χρόνια, καθώς η πρωτοφανής υποστελέχωση (υπηρετούν μόνο ένας φύλακας αποσπασμένος, ένας νυχτοφύλακας και μία υπάλληλος καθαριότητας), πέραν του κινδύνου διακοπής λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου, θα έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη ερήμωση και παντελή αδυναμία φύλαξης και ασφάλειας των μνημείων και του Μουσείου.

Η θέσπιση κινήτρων και συγκεκριμένα η παροχή επιδόματος για τους μονίμως διαμένοντες στο νησί αποβλέπει στην εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος, που σχετίζεται με την προστασία, φύλαξη, συντήρηση και ανάδειξη των παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μνημείων.

Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου

Για την καλύτερη λειτουργία του Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου και στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του Ιδρυτικού της Νόμου, θα πρέπει να προστεθούν και άλλοι τίτλοι σπουδών στα προσόντα του διδάσκοντα Ιστορία Τέχνης, διότι, από το 1955, που θεσπίστηκε ο Ιδρυτικός Νόμος τα προσόντα αυτά έχουν μεταβληθεί και δυσχεραίνεται η στελέχωση και λειτουργία της Σχολής.

Ειδικότερα, η περίπτ. β’ της παρ. 1 του άθρου 3 του ν.3136/1955 (Α’35) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Πτυχιούχος με τους κάτωθι τίτλους σπουδών:

Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, κατά προτίμησης Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΄ξ Φιλοσοφίας ή Ιστορίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχης ειδικότητας τίτλο της αλλοδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.

Απαραίτητο προσόν του καθηγητή ιστορίας τέχνης είναι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών της αλλοδαπής στην ιστορία της τέχνης ή σε συναφές αντικείμενο».