Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

AΠOKENTPΩMENH ΔIOIKHΣH AIΓAIOY ΓENIKH Δ/NΣH ΔAΣΩN & AΓPOTIKΩN

YΠOΘEΣEΩN Δ/NΣH

Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων

Πληροφορίες: Αν. Δρασκίδου

Tηλέφωνο: 22810- 85509-82281

Fax: 22810 - 81651

Eρμούπολη, 12-01-2018

Aριθμός Πρωτοκόλλου: 2209

ANAKOINΩΣH - ΠEPIΛHΨH

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως της Mina Rosana, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης, (AΔΑ: ΩΒ56ΟΡ1Ι-ΟΓΙ) σε έκταση εμβαδού 13.134.10 τ.μ., που κείται στη θέση «ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΙΔΕΣ» του Δήμου Αντιπάρου, της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του N. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 34. του Ν. 4280/2014, ως εξής:

Χαρακτηρίζουμε την εν λόγω έκταση ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια της παρ. 6α, του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως ισχύει μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπράγματων δικαιωμάτων καθώς με αυτή δεν θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών.

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Νομού Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και της κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην με αριθμ. 117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473Β’/23-12-2014)

H ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
4799