Προμήθεια Σωληνών και Εξαρτημάτων Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Θήρας έτους 2018

ΑΔΑ: Ω4Ε0ΟΕΨΠ-Ρ7Β

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου

Θήρας Νομού Κυκλάδων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Σωλήνων και Εξαρτημάτων Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας έτους 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΘ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.978,50 € χωρίς Φ.Π.Α.

Θήρα:19 / 01 /2018

Αρ. Πρωτ.: 91 / 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας έτους 2018, ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.978,50 € χωρίς Φ.Π.Α.

Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 8/2018, απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Οι δαπάνες της παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ:

Κωδικός Προϋπολογισμού 2018: Κ.Α.: 25-91-01-03 και 25-91-11-03

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2 Φεβρουαρίου του 2018 ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ, στα Φηρά Θήρας.

Προσφορές μπορεί να αποστέλλονται και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη ημέρα και ώρες εργασίας από την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας.

Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προσφορών και τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τον κ. Μπιρμπίλη Ιωάννη, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ, στα Φηρά Θήρας και στο τηλ.:22860-25393 / 4 και fax: 22860-25898 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ

ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ

Αριθμός Φύλλου: 
4799