Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Σίφνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: Ψ5Ο87ΛΞ-Χ93

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ερμούπολη: 11-02-2019

Αριθ. Πρωτ.: ΤΤ οικ. 18160/471

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

[ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ

ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016–Α147]

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

[Σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016]

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει δημοπρασία σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016. Ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα τιμών του τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.(α) του ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Σίφνου (2018)» προϋπολογισμού € 810.000,00 (με Φ.Π.Α.).

Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 12-03-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στην Ερμούπολη της Σύρου, στις 19-03–2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

1.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και είναι εγκατεστημένοι σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

1.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

1.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016, πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και να περιλαμβάνουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτή των απαιτούμενων τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ. με ανάλογη εφαρμογή του άρ.100 του ν.3669/2008.

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί η σύμβαση υποχρεούται πριν την υπογραφή της να προσκομίσει προς έλεγχο όλα τα Δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 23 «Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής».

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτούνται τα δικαιολογητικά του Άρθρου 24 «Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς» της Διακήρυξης, όπως προβλέπονται στην περίπτωση 24.2.

Ως εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία καθορίζεται το ποσό των €13.100,00 ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού μελέτης του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγύηση παρέχεται με εγγυητικές επιστολές σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 72 του ν.4412/2016 και θα απευθύνεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής θα περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνον αν έχουν χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή από τις 12-04-2020.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 567), Κωδικός Έργου 2014ΕΠ56700001, με τίτλο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου νησιών Π.Ε. Κυκλάδων της Π.Ν.Α.) με το ποσό των 810.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ερμούπολη, Τ.Κ. 841 00 ΣΥΡΟΣ, τηλέφωνο: 22813 62702, τηλεομοιοτυπία: 22810 84124, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ακρίβεια

Ο Περιφερειάρχης

Νοτίου Αιγαίου

Γ. Χατζημάρκος

Αριθμός Φύλλου: 
18160