Προμήθεια Φορητής Μονάδας Αφαλάτωσης Νήσου Σύρου

ΑΔΑ: 66ΤΣ465Δ2Θ-Δ61

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΥΡΟΥ

Ερμούπολη 25/01/2018

Αρ. Πρωτ. 2/Γ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αρ. Μελέτης 05/2018

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάσει της σχέσης ποιότητας-τιμής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια με CPV 42912340-7 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1000 m3/ημέρα», συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000,00) € πλέον Φ.Π.Α.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 26η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 ευρώ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, μέσω του οποίου και μόνον, υποβάλλονται πληροφορίες για το διαγωνισμό.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, στη διεύθυνση (URL): www.deyae.gr .

Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 13/22.1.2018, απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Οι δαπάνες της προμήθειας χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Σύρου.

Κωδικός Προϋπολογισμού 2018: Κ.Α.: 12.00.01.20

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου.

Ο Πρόεδρος

Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου

Παπαμανώλης Γεώργιος

Αριθμός Φύλλου: 
4804