Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού

  • Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου, 2018 - 12:18
  • /   Eνημέρωση: 11 Απρ. 2018 - 11:04
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

ΑΔΑ: 6ΜΩΖΩΞΓ-11Ω

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Πρωτ. 1123

Πάρος 30-01-2018

Θέμα: Δημοσίευση (1) μίας Διακήρυξης Δημόσιας

Σύμβασης

Το κείμενο της Διακήρυξης έχει ως εξής:

Αρ. Διακήρυξης 69/2017

Ο Δήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων, διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

O προϋπολογισμός είναι 738.668,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα (ομάδες):

ΤΜΗΜΑ 1 (ΟΜΑΔΑ Α’), εκτιμώμενης αξίας 327.236,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% που περιλαμβάνει:

1) Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 12κμ. (CPV: 34144511-3) 2) Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου μύλου χωρητικότητας 16κμ. (CPV:34144511-3)

ΤΜΗΜΑ 2 (ΟΜΑΔΑ Β’), εκτιμώμενης αξίας 169.632,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% που περιλαμβάνει:

1) Ένα (1) όχημα μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων, τύπου γάντζου (Hook Lift) μικτού φορτίου 19τν. (CPV: 34144750-0)

2) Ένα (1) απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση (press container) χωρητικότητας 10κμ. (CPV: 39713300-6)

3) Ένα (1) ανοικτό απορριμματοκιβώτιο (container) χωρητικότητας 14κμ. (CPV: 34221000-2)

ΤΜΗΜΑ 3 (ΟΜΑΔΑ Γ’), εκτιμώμενης αξίας 241.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% που περιλαμβάνει:

1) Ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό μικτού φορτίου 7,5τν. (CPV: 42414400-5)

2) Ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 3,5τν. (CPV: 34134200-7)

3) Ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό χωρητικότητας 2,5κμ (CPV: 34134200-7)

Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ομάδες. Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα είδη μιας ομάδας στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 05-02-2018 και ώρα 00:01 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 12-03-2018 και ώρα 14:00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 16-03-2018 και ώρα 11:00 π.μ..

Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στην περίπτωση όμως που επιλεγεί ως ανάδοχος εκτέλεσης της προμήθειας θα πρέπει να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, κοινοπραξία με σκοπό την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και έχουν το δικαίωμα εμπορίας ή και κατασκευής των ειδών, όμοια με αυτά που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 69/2017 μελέτη.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ίσου με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης της/των ομάδας/ομάδων συμμετοχής, άνευ Φ.Π.Α..

Αναλυτικά:

Για την ΟΜΑΔΑ Α’, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (5.278,00 € = 263.900,00 € x 2%).

Για την ΟΜΑΔΑ Β’, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ (2.736,00 € = 136.800,00 € x 2%).

Για την ΟΜΑΔΑ Γ’, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (3.900,00 € = 195.000,00 € x 2%).

Για συμμετοχή σε περισσότερες από μια ομάδες, η εγγύηση συμμετοχής υπολογίζεται προσθετικά για όλες τις ομάδες συμμετοχής.

Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο προσφερόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός θα παραδοθεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου Πάρου, καινούργιος, άθικτος και χωρίς ζημιές, έτοιμος για απρόσκοπτη λειτουργία. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o Δήμος Πάρου. Η δαπάνη θα βαρύνει τις με Κ.Α.: 20-7132.001, 20-7132.002, 20-7132.005, 20-7135.001, 20-7135.004, 20-7132.004, 20-7132.003, 20-7132.007 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Πάρου, όπως αυτές εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 198/2017 (Α.Δ.Α.: 6Ε83ΩΞΓ-ΛΕ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου.

Η πληρωμή του 100% της συμβατικής αξίας της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των ειδών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Α.Ε.Π.Π. κ.λπ.) για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καθώς και η δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών στοιχείων από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικούς αριθμούς 52354, 52355, 52356, όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.paroς.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση. Δήμος Πάρου – Ταχ. Διεύθυνση: Παροικία Τ.Κ. 844 00 Πάρος, τηλ.: 2284360146, fax: 22840-23536, αρμόδιος υπάλληλος κος Μωραϊτίδης Ιωάννης.

Ο Δήμαρχος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Αριθμός Φύλλου: 
4806