Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Έργων της ΔΕΥΑ Θήρας

AΔΑ: ΩΑΩΨΟΕΨΠ-Δ1Λ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ

ΘΗΡΑ: 29/01/2018

Αρ. πρωτ.: 183/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων της ΔΕΥΑ Θήρας, προϋπολογισμού 33.600,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Αφορά την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στα οχήματα - μεταφορικά μέσα και μηχανήματα έργων της ΔΕΥΑ Θήρας για το έτος 2018 με σκοπό την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, που βρίσκεται στα Φηρά Θήρας και ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Τετάρτη 14/02/2018 και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα και ώρες εργασίας από την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πλέον ΦΠΑ ανά ομάδα εργασιών, 560.00 € για την ομάδα εργασιών Α’ και 112,00 € για την ομάδα εργασιών Β’

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 22860-25393. Αρμόδιος υπάλληλος κύριος Ρούσσος Κωνσταντίνος.

Ο Πρόεδρος

της ΔΕΥΑ Θήρας

Καφιέρης Μηνάς

Αριθμός Φύλλου: 
4806