Πρόσκληση Πιστωτών

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Καλούνται οι πιστωτές της υπό εκκαθάριση «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μήλου» («ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.») του Δήμου Μήλου, να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, μαζί με τα επίσημα δικαιολογητικά αυτών (π.χ. τιμολόγια, συμβάσεις, παραδοτέα δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π.), από την ανακοίνωση της συγκεκριμένης πρόσκλησης, μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2018, στην εκκαθαριστή της επιχείρησης.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης και μη νομότυπης υποβολής της αναγγελίας απαιτήσεων στην εκκαθαριστή, η αναγγελθείσα απαίτηση δεν αξιολογείται και δεν λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη στον πίνακα πιστωτών που θα συντάξει η εκκαθαρίστρια.

Η αρμόδια για τη λήψη των απαιτούμενων εγγράφων,κατ’ εξουσιοδότηση της εκκαθαρίστριας, είναι η κα Τουμπάρη Αγγελική του Πολύβιου υπάλληλος (Δ.Ε Διοικητικών Γραμματέων) του Δήμου Μήλου Πλάκα Μήλος, Τ.Κ. 84800 και οι ώρες προσέλευσης είναι 9,00 έως 13.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες..

Η Εκκαθαριστής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Θεοδοσία Π. Λύτρα

Αριθμός Φύλλου: 
4937