Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους

  • Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2018 - 15:55

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Σίφνος, 19-12-2018

Αριθ. πρωτ.: 5181

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αριθ. Απόφασης 276/2018)

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και ορισμός νέων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων.

Ο Δήμαρχος Σίφνου

Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθ. 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.Την παρ. 3 του άρθ. 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α 138/16-06-2011), με την οποία προστέθηκε περίπτ. (ι) στην παρ. 1 του άρθρου 58 (Αρμοδιότητες του Δημάρχου) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010).

3.Τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/2006) και των άρθ. 94 και 95 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν.

4.Την 5/2017 απόφασή μας, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων.

5.Την 274/2018 απόφασή μας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.

6.Την 7/2017 απόφασή μας, περί ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων.

7.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ Β 3210/03-12-2012).

8.Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Αποφασίζουμε

α)Μεταφέρουμε στους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σίφνου, πέραν των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην 7/2017 απόφασή μας και τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Κωνσταντίνο Σούλη του Γεωργίου:

A. Την ευθύνη για όλες τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν για τον καθορισμό των συντελεστών τελών και επιβολής δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 2019.

Β. Την ευθύνη για όλες τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σίφνου έτους 2019, λαμβάνοντας υπόψη και το πρόγραμμα δράσεων των δύο Κοινοτήτων.

Γ. Την ευθύνη για όλες τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

2. Στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Απόστολο Διαρεμέ του Νικολάου:

Α. Την ευθύνη για την παρακολούθηση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου «ΧΥΤΑ Σίφνου».

Β. Την ευθύνη για όλες τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» που αφορά στην προμήθεια οχήματος υδροφόρας -καταβρεχτήρα.

β) Ορίζουμε ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, με δικαίωμα υπογραφής εγγράφων επί των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων, χωρίς να δικαιούνται αποζημίωση για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας:

1. Γεώργιος Γεωργούλης του Αποστόλου: επικουρεί τον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Ποδενέ στην άσκηση των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάστηκαν με την 274/2018 απόφασή μας.

2. Γεώργιος Τρούλλος του Αντωνίου: επικουρεί τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Κωνσταντίνο Σούλη του Γεωργίου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται με την παρούσα.

3. Χρυσούλα Χρυσογέλου του Νικολάου και Φραζέσκος Λουκατάρης του Κωνστα-ντίνου: Υπεύθυνοι για την επικοινωνιακή πολιτική του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε ημερήσια εφημερίδα του νομού Κυκλάδων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ

N. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5031