Απόφαση

Αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών του Δήμου Άνδρου

 • Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου, 2018 - 14:12

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5032

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους

 • Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2018 - 15:55

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Σίφνος, 19-12-2018

Αριθ. πρωτ.: 5181

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αριθ. Απόφασης 276/...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5031

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους

 • Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2018 - 15:53

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Σίφνος, 19-12-2018

Αριθ. πρωτ.: 5175

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αριθ. Απόφασης 274/...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5031

Καθορισμός συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Φολεγάνδρου για το οικονομικό έτος 2019

 • Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Φολέγανδρος 08/11/2018

Θέμα: Καθορισμός

συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Φολεγάνδρου για...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5028

Λήψη απόφασης για το ύψος και τον τρόπο καταβολής και είσραξης των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ανά θέση υπαίθριου - στάσιμου εμπορίου για το έτος 2019

 • Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου, 2018 - 13:06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος 10-12-18

Αριθμ. Πρωτ.: 19849

Περίληψη απόφασης 456/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα: «Λήψη...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5027

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Πάρου

 • Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου, 2018 - 13:23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 19361

Πάρος 30-11-18

Περίληψη απόφασης 455/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα: «Λήψη...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5022

Απόφαση Δημάρχου υπ' αριθμ. 211/2018

 • Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου, 2018 - 12:56

ΑΔΑ: ΩΠΒΩΩΚΚ-ΧΚΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5012

Καθορισμός τελών δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκτροταφείου για το έτος 2019

 • Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου, 2018 - 14:02

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΨΨΤΙΩΕΔ-ΙΔΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 22ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5005

Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2019

 • Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου, 2018 - 14:00

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 72ΟΣΩΕΔ-ΚΧ3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 22ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5005

Kαθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων και τέλους χρήσης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2019

 • Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου, 2018 - 13:50

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΩΧΑΜΩΕΔ-34Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 22ης Συνεδρίασης του Δημοτικού...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5005

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 2019

 • Τρίτη, 13 Νοεμβρίου, 2018 - 14:04

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5004

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη μη αναπροσαρμογή συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

 • Τρίτη, 13 Νοεμβρίου, 2018 - 14:02

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 61ΥΤΩΕΔ-0ΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 22ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5004

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2019

 • Τρίτη, 13 Νοεμβρίου, 2018 - 14:00

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΨΕΘΓΩΕΔ-ΑΡΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 22ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5004

Ανακοίνωση με την Υπ' Αριθμ 424/2018 απόφαση Δ.Σ.

 • Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου, 2018 - 12:31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4990

Απόφαση Δημάρχου ορισμού Αντιδημάρχου Φάκου Αγγέλας

 • Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου, 2018 - 12:40

ΑΔΑ: Ψ4ΧΨΩΕΠ-5ΨΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Ίος 8 Οκτωβρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 2422

Αρ. Αποφ.: 274

Ο ∆...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4986

Απόφαση Δημάρχου ορισμού Αντιδημάρχου Ιωάννη Μπάτσαλη

 • Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου, 2018 - 12:39

AΔΑ: 632ΧΩΕΠ-5ΟΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ίος 2 Οκτωβρίου 2018

Αριθ.πρωτ.2350

Αρ.απόφασης: 262/2018

...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4986

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 23/2017 Απόφασης Ορισμού Αντιδημάρχων Θήρας

 • Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου, 2018 - 12:40

ΑΔΑ: 78ΝΔΩΡΝ-7ΣΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Θήρα, 25...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4965

Καθορισμός Νέου κοινόχρηστου χώρου για την παραχώρηση της χρήσης καθώς και του ανάλογου τέλους χρήσης στην περιοχή του Λογαρά της Δ.Κ. Μάρπησσας του Δήμου Πάρου

 • Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου, 2018 - 12:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Περίληψη απόφασης 301/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου ΑΔΑ: 63Σ9ΩΞΓ-Ι0Β με θέμα: «Καθορισμός νέου κοινόχρηστου χώρου για την...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4964

2η Τροποποίηση της υπ' αριθμ 101/2017 Απόφασης Δημάρχου

 • Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου, 2018 - 15:12

ΑΔΑ: 67ΗΜΩΗΟ-Ρ4Β

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Επικοινωνίας και...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4962

Απόφαση Δημάρχου υπ' αριθμ. 209/2018

 • Τετάρτη, 22 Αυγούστου, 2018 - 12:53

ΑΔΑ: Ψ2ΗΤΩΗΟ-Φ9Ξ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου,

Επικοινωνίας και...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4945

Σελίδες