Προμήθεια μιας μονάδας αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος με αντίστροφη ώσμωση δυναμικότητας

  • Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου, 2018 - 14:05
  • /   Eνημέρωση: 23 Ιαν. 2019 - 11:16

ΑΔΑ:7ΣΦ4ΩΗ6-7ΡΣ

ΑΔΑΜ: 18PROC004245121

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΗΜΕΡ.: 20/12/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12411

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Τήνου,

Προκηρύσσει τη διενέργεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.000 m3/day” για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Τήνου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας μια προσφορά.

Το προς προμήθεια είδος και ο κωδικός του στο κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων ( CPV )είναι:

ΕΙΔΟΣ: 1. Προμήθεια, μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση σε πλήρη και κανονική λειτουργία φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού ύδατος με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης, δυναμικότητας 1.000m3/day.

CPV: (CPV): 42912340-7 - Συσκευές αφαλάτωσης.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1

O προϋπολογισμός που αφορά το ανωτέρω είδος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης είναι συνολικού ποσού 350.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ 24% )

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Τήνου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις: Κ.Α. : 25.6662.0002 του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου και Κ.Α.: 63.7131.0002 για τα έτη 2019 και 2020.

Η ποσότητα και οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω ειδους αναφέρονται αναλυτικά στη με αριθμ. 56/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Τήνου

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 72

Πόλη: ΤΗΝΟΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός: 84200

Τηλέφωνο: 2283360100, 2283060122, 2283060120

Φαξ: 2283360139

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dt@1516.syzefxis.gov.gr , tydtinou@yahoo.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ πληρ. Ιωάννης Σγουρός, Χριστίνα Καβούδη Τηλ. 2283360122,60120, 60100 - Φαξ :2283360139 e-mail: dt@1516.syzefxis.gov.gr , tydtinou@yahoo.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.dimostinou.eu

Χρόνος και Τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 24/12/2018 ημέρα Δευτέρα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/12/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31/01/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 04/02/2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά , μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ ( Συστημικός Αριθμός 68469), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι προμηθευτές οι οποίοι δύναται να εκτελέσουν τη προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 7.000€. (υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του κάθε τμήματος) σύμφωνα με την 56/2018 μελέτη της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Τήνου.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης θα αρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρη πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.dimostinou.eu

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΩΤΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5032