Παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάμισης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων του Εμπορείου Θήρας

  • Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου, 2018 - 14:17
  • /   Eνημέρωση: 31 Δεκ. 2018 - 13:35

ΑΔΑ: ΩΝ5ΩΟΕΨΠ-ΜΓ2

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου

Θήρας Νομού Κυκλάδων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Θήρα: 20/12/2018

Αρ. Πρωτ.: 2842/2018

ΠΑΡΩΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων του Εμπορείου Θήρας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 75/2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΘ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων του Εμπορείου Θήρας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α.

Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 167/2018, απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Οι δαπάνες της παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ:

Κωδικός Προϋπολογισμού 2018 : Κ.Α.: 62.07.95

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Ιανουαρίου του 2019 ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ, στα Φηρά Θήρας.

Προσφορές μπορεί να αποστέλλονται και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη ημέρα και ώρες εργασίας από την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας.

Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προσφορών και τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τον κ. Μπιρμπίλη Ιωάννη, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ, στα Φηρά Θήρας και στο τηλ.:22860-25393 / 4 και fax: 22860-25898 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ

ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5032