Περίληψη ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2018

  • Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου, 2018 - 16:05
  • /   Eνημέρωση: 31 Δεκ. 2018 - 13:37

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 5/2018

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού δέκα εννέα (19) ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης: 201

Υπηρεσία: ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ

Έδρα υπηρεσίας: Μήλος (δ. Μήλου) ν. Κυκλάδων

Ειδικότητα: ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

Διάρκεια σύμβασης: 8 Μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 202

Υπηρεσία: ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ

Έδρα υπηρεσίας: Σέριφος (δ. Σερίφου) ν. Κυκλάδων

Ειδικότητα: ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ

Διάρκεια σύμβασης: 8 Μήνες

Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 203

Υπηρεσία: ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ

Έδρα υπηρεσίας: Σέριφος (δ. Σερίφου) ν. Κυκλάδων

Ειδικότητα: ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

Διάρκεια σύμβασης: 8 Μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 204

Υπηρεσία: ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ

Έδρα υπηρεσίας: Κύθνος (δ. Κύθνου) ν. Κυκλάδων

Ειδικότητα: ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ

Διάρκεια σύμβασης: 8 Μήνες

Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 205

Υπηρεσία: ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ

Έδρα υπηρεσίας: Κύθνος (δ. Κύθνου) ν. Κυκλάδων

Ειδικότητα: ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

Διάρκεια σύμβασης: 8 Μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 206

Υπηρεσία: ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ

Έδρα υπηρεσίας: Αμοργός (δ. Αμοργού) ν. Κυκλάδων

Ειδικότητα: ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ

Διάρκεια σύμβασης: 8 Μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 207

Υπηρεσία: ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ

Έδρα υπηρεσίας: Αμοργός (δ. Αμοργού) ν. Κυκλάδων

Ειδικότητα: ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

Διάρκεια σύμβασης: 8 Μήνες

Αριθμός ατόμων: 3

Κωδικός θέσης: 208

Υπηρεσία: ΤΣΠ ΔΟΝΟΥΣΑΣ

Έδρα υπηρεσίας: Δονούσα (δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων) ν. Κυκλάδων

Ειδικότητα: ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ

Διάρκεια σύμβασης: 8 Μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 209

Υπηρεσία: ΤΣΠ ΔΟΝΟΥΣΑΣ

Έδρα υπηρεσίας: Δονούσα (δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων) ν. Κυκλάδων

Ειδικότητα: ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

Διάρκεια σύμβασης: 8 Μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 210

Υπηρεσία: ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ

Έδρα υπηρεσίας: Θήρα (δ. Θήρας) ν. Κυκλάδων

Ειδικότητα: ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ

Διάρκεια σύμβασης: 8 Μήνες

Αριθμός ατόμων: 3

Κωδικός θέσης: 211

Υπηρεσία: ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ

Έδρα υπηρεσίας: Θήρα (δ. Θήρας) ν. Κυκλάδων

Ειδικότητα: ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

Διάρκεια σύμβασης: 8 Μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 212

Υπηρεσία: ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ

Έδρα υπηρεσίας: Θήρα (δ. Θήρας) ν. Κυκλάδων

Ειδικότητα: ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού)

Διάρκεια σύμβασης: 8 Μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 213

Υπηρεσία: ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ

Έδρα υπηρεσίας: Θήρα (δ. Θήρας) ν. Κυκλάδων

Ειδικότητα: ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών – Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 Μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ. αριθ.5/2018 και στα σχετικά Παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του δήμου/των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ αριθ.5/2018, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. ακολουθώντας τη διαδρομή: Απασχόληση 4Θέσεις Εργασίας 4 Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

1. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ, ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ και ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ, Περιοχή ΚΑΝΑΒΑ ΜΗΛΟΣ, Τ.Κ.: 84800, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θεμιστοκλής, τηλ.: 22870-31257, 22870-22096.

2. Για τις θέσεις του ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ και ΤΣΠ ΔΟΝΟΥΣΑΣ: Γραφεία ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ, Περιοχή ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, Τ.Κ.: 84401, αρμόδια υπάλληλος: κος ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ Κων/νος, τηλ.: 22840-52511.

3. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ: Γραφεία ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ, Περιοχή ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΘΗΡΑ, Τ.Κ.: 84800, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΠΡΕΚΑΣ Φραγκίσκος, τηλ.: 22860-33430.

4 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσία μας, στα καταστήματα αυτής όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αθηναίων, Μήλου, Σερίφου, Κύθνου, Αμοργού, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων & Θήρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΝ

Αριθμός Φύλλου: 
5033