Συντηρήσεις - Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων

  • Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου, 2018 - 16:23
  • /   Eνημέρωση: 31 Δεκ. 2018 - 13:40

ΑΔΑ: 7ΖΠΦΩΞΓ-ΨΑΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Πάρος  21/12/2018 

Αρ. Πρωτ 20900

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Πάρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. ΠΑΡΟΥ (CPV 45236119-7) με προϋπολογισμό 419.354,84 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) Χωματουργικά - Καθαιρέσεις: 19.228,00€, Β) Καλύψεις - Λοιπά 241.694,00€, Γ) Ηλεκτρομηχανολογικά 43.000,00€, Γ.Ε.+Ο.Ε.: 54.705,96€, Απρόβλεπτα: 53.794,19€, Απολογιστικά 4.932,69 €, Αναθεώρηση 2.000,00€, Φ.Π.Α. 100.645,16 €

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα www.paros.gr της αναθέτουσας αρχής. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β.

3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/01/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10η πρωινή και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 22/01/2019 και ώρα 10η πρωινή.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι ανήκουν στην 1η και άνω τάξη στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) και στην Α1 και άνω τάξη στην κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε :α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.387,09 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες.

6. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου

7. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για 400.000,00 € και από ιδίους πόρους του Δήμου Πάρου για τα υπόλοιπα 120.000,00 €

8. ΔΕΝ προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΚΩΒΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5033