Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

  • Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου, 2018 - 16:16
  • /   Eνημέρωση: 31 Δεκ. 2018 - 13:38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ

Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Νάξος: 21/12/2018

Αριθ. Πρωτ. :22801

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Νάξου &Μικρών Κυκλάδων 2018-2019», συνολικού προϋπολογισμού 73.680,21 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων , Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, NUTS : 422 , τηλ. 2285360128-132, cpv: 3580000-2 προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Πληροφορίες: Σταμάτιος Βερύκοκκος-Μαργαρίτη Σταματία.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2018-2019.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Η προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους, ανά υπηρε-σία και ανά ειδικότητα, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τα έτη 2018-2019, οι οποίοι καθορίζονται με την Απόφαση 386/14-06-2018 του Δημάρχου, όπως και η κατά-νομή του προσωπικού ανά υπηρεσία και ανά ειδικότητα.

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Διενέργεια διαγωνισμού : θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Αύξων αριθμός Συστήματος: 68967

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 24 Δεκεμβρίου 2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η του μηνός Ιανουαρίου 2019 και ώρα 23:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα .

Εγγυητική Επιστολή : Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο σύστημα στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό ίσο με 1.188,39 €.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου των οικονομικών ετών 2018 & 2019 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και συγκεκριμένα,

Α)τον ΚΑ: 10- 6063.003 , με το ποσό των 0,01 για το έτος 2018 και με το ποσό των 451,36 ευρώ για το έτος 2019,

β) τον κωδικό 15-6063.003 με το ποσό των 0,01 ευρώ για το έτος 2018 και το ποσό των 2.970,92 ευρώ το έτος 2019,

γ) τον κωδικό 20-6063.003 με το ποσό των 0,01 ευρώ για το έτος 2018 και το ποσό των 35.725,42 ευρώ το έτος 2019,

δ) τον κωδικό 25-6063.003 με το ποσό των 0,01 ευρώ για το έτος 2018 και το ποσό των 19.330,36 ευρώ το έτος 2019,

ε) τον κωδικό 30-6063.003 με το ποσό των 0,01 ευρώ για το έτος 2018 και το ποσό των 6.979,59 ευρώ το έτος 2019 και

ζ) τον Κ.Α 35- 6063.003 με το ποσό των 0,01 ευρώ για το έτος 2018 και με το ποσό των 8.222,56 ευρώ για το έτος 2019 (ΑΑΥ:1670, 1671,1 672,1673, 1674 και 1675/ 2018).

Πρόσβαση στα έγγραφα : Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.e-naxos.eu.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στον ισότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑΜ: 18PROC004257941

Η Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑΜ καθώς και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑ , επίσης στον ιστότοπο του Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων www.e-naxos.e και στον Ελληνικό τύπο. .

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Ν. Μαργαρίτης

Αριθμός Φύλλου: 
5033