Η/Μ Eγκαταστάσεις χερσαίας ζώνης λιμένα Κουφονησίου

  • Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου, 2018 - 16:18
  • /   Eνημέρωση: 31 Δεκ. 2018 - 13:39

AΔΑ: 69ΛΥΟΡ0Ψ-ΔΟ9

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ

ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Νάξος, 24/12/2018

Αρ. πρ. 2710

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 240.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Κωδικοί CPV:45310000-3, 45351000-2

2. Στο έργο περιλαμβάνονται επιγραμματικά εργασίες Η/Μ Εγκαταστάσεων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Πυρασφάλειας στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Κουφονησίου.

3. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

4. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

5. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου (www.portofnaxos.com). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων κάτω των ορίων (ΦΕΚ 3074 τ.Β’ 2017).

6. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/01/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 23/01/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

7.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

8.Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ύψους 4.800,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση.

10. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Αρχή Εξέταση Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Οι προθεσμίες άσκησης προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, αναφέρονται στην παρ.4.3 της διακήρυξης.

11. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δ.Λ.Τ. Νάξου (ΚΑΕ-20-7335.001) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Απόφαση αρ.Α.Α.Υ.: Α-158/2018, με αρ. πρωτ. 2147/05-10-2018 για την ανάληψη υποχρέωσης και την καταχώρηση στο οικείο μητρώο δεσμεύσεων και απόφαση αρ.112/2018 Προέδρου Δ.Λ.Τ. Νάξου έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2018 – 2019.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Νάξου.

12. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 22850 29050, FAX επικοινωνίας 22850 29051, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ioank@portofnaxos.com, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ιωαννίδου Κωνσταντίνα.

13.Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.portofnaxos.com), στον Ελληνικό Τύπο, και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr.

14.Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης 24/12/2018.

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Λιμενικού

Ταμείου Νάξου

Σέργης Νικόλαος

Αριθμός Φύλλου: 
5033