Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου ασφαλείας Λιμενικών εγκαταστάσεων Μυκόνου και αναπληρωτή υπευθύνου ασφαλείας Λιμενικών εγκαταστάσεων Μυκόνου

  • Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:30
  • /   Eνημέρωση: 31 Δεκ. 2018 - 13:42

ΑΔΑ: 7ΤΛΡΟΡ0Ρ-0ΞΣ

ΑΔΑΜ: 18PROC004264262 2018-18-12-24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 24/12/2018

ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 07ΠΥ/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας: «Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) Μυκόνου και Αναπληρωτή Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου» [CPV: 79710000-4]. Η διάρκεια της συγκεκριμένης σύμβασης είναι για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης της υπό παροχής υπηρεσίας ανέρχεται ενδεικτικά σε €40.800,00 συν ΦΠΑ 24% € 9.792,00, ήτοι συνολικά €50.592,00, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, με τους κατώτερους όρους:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

Η παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Υ.Α.Λ.Ε.) Μυκόνου και του Αναπληρωτή του (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) σύμφωνα με τον Ν. 3622/2007, το Π.Δ. 56/2004, τον κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 (L129/6 της 29.4.2004) και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L310 της 25.11.2005) για την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10/01/2019 ημέρα Πέμπτη και μέχρι την 10:00πμ ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο αρμόδιο γραφείο του Δ.Λ.Τ.Μ., αρμόδιος υπάλληλος κ. Βαρδαλάχος Νικόλαος Χρυσοβαλάντης μέχρι και την 10/01/2019 ημέρα Πέμπτη και μέχρι την 10:00πμ ώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις, με ποινή αποκλεισμού:

α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

β)αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών για τον ΥΑΛΕ και τουλάχιστον πέντε (5) μηνών για τον Α.Υ.Α.Λ.Ε., στον τομέα ελέγχου ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων και

γ) τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα ISPS προσόντα.

δ) καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που θα αφορούν το σύνολο των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης

Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση  www.mykonosports.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση αυτών.

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον Τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Μύκονος, 24/12/2018

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 07ΠΥ/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ Α. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ

Αριθμός Φύλλου: 
5034