Αναβάθμιση παιδικής χαράς Γαλησσά

  • Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:27
  • /   Eνημέρωση: 31 Δεκ. 2018 - 13:41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Έργων Υποδομής

Α.Π. : 27291/24-12-2018

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΓΑΛΗΣΣΑ

Αρ.Μελ: 3 / 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση παιδικής χαράς Γαλησσά» με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 Ν.4412/16). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 25/01/2019 και ώρα 14:00 π.μ (λήξη προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, στο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.syros-ermoupolis.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία κα. Ε.Σαμουτζάκη τηλ: 2281362530 & fax: 2281082453 Πλατεία Ευρώπης, ΤΚ 84100 , Σύρος, μέχρι τις 21/01/2019. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν α) ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία που ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, είτε ενώσεις οικονομικών φορέων που να καλύπτουν τις κατηγορίες αυτές καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα οικεία μητρώα περιφερειακών ενοτήτων για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ αναλόγου δυναμικότητας άρθρο 21 & 23.4α διακήρυξης, β) αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις με τις προϋποθέσεις της παρ. 23.4β,γ της διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 1.387,00 € (χίλια τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ) με ισχύ 210 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι (6) έξι μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 86.000,00 €, εκ των οποίων, το ποσό των 68.800,00 €χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, Άξονας Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2018” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” και το ποσό των 17.200,00€ από το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης και η πίστωση είναι εγγεγραμμένη με Κ.Α.:02.15.7332.003.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι πέντε (5) ημερολογιακοί μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σύρου -Ερμούπολης.

Ερμούπολη 24/12/2018

Ο Αντιδήμαρχος με ε/ε

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5034