Προμήθεια Σκυροδέματος και Ασφαλτομίγματος 2019

  • Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου, 2019 - 14:31
  • /   Eνημέρωση: 10 Ιαν. 2019 - 9:58
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

ΑΔΑ:7ΔΝ0ΩΗ6-ΕΚΡ

ΑΔΑΜ:18PROC004290137

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 2019

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

ΚΑ 30.6662.0005

CPV: 44114100-3 –

Έτοιμο Σκυρόδεμα

14213200-9 -

(Πισσοσκυρόστρωμα)

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 12670/ 31-12-2018

ΑΡ. ΜΕΛ.: 51/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ

ΑΡΙΘΜ. 12670/ 31-12-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Tήνου

Διακηρύσσει ότι:

1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με συνοπτικό διαγωνισμό η προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 2019» προϋπολογισμού 48.156,00 € επί πλέον Φ. Π. Α. 24% 11.577,44 €, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο κάθε ομάδας των προς προμήθεια ειδών, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποιποιήθηκε και ισχύει.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 25/01/2019 και ώρα 10:00π.μ. στο κτίριο του Δήμου Τήνου, επί της οδού Ευαγγελιστρίας 72, Τ.Κ. 84200, Τήνος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 24/01/2019 και ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

4. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α ‘ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

5. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες το πολύ από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας. Η παράδοση θα γίνει στον τόπο που θα υποδείξει ο Δήμος Τήνου.

6. Η προμήθεια χρηματοδοτείται ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ .

7.Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος, στα τηλέφωνα: 2283360120, 2283360122, fax: 2283360123 και Email: dt@1516.syzefxis.gov.gr, tydtinou@yahoo.gr

Επίσης, το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Δήμου Τήνου (www.dimostinou.gr), στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

O Δήμαρχος Τήνου

Ιωάννης Σιώτος

Αριθμός Φύλλου: 
5036